Uførepensjon

Ny uførepensjon i privat tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2016, og reglene er nedfelt i lov om tjenestepensjon

De nye reglene gjør at uførepensjon i tjenestepensjonsavtalene vil harmonere med de nye bestemmelsene for uføretrygd i folketrygden og reglene om arbeidsavklaringspenger.

Alle arbeidsgivere som Utdanningsforbundet har tariffavtale med, har en uførepensjonsordning. Sjekk tariffavtalen din eller kontakt arbeidsgiver for informasjon om dette. Private arbeidsgivere er ikke pålagt gjennom lov å ha en uføreordning.

Slik er uførepensjonsordningen i privat sektor:

Når sykepengerettighetene opphører og du fortsatt er arbeidsufør, vil du vanligvis ha rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Du vil da samtidig ha rett til en uførepensjon som gir deg et tillegg til arbeidsavklaringspengene/uføretrygden.

Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt, og ikke som pensjon.

Premiefritak ved uførhet

Blir du ufør, helt eller delvis, tjener du fremdeles opp rettigheter i alderspensjonen din. Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne en forsikring i pensjonsselskapet som skal dekke utgiftene til dette. Når sykepengerettighetene dine tar slutt, er det viktig at pensjonsselskapet får melding om dette.

PBL

Partene i PBL-området innførte ny uførepensjon med virkning fra 1. januar 2016. Ansatte i private barnehager med hovedtariffavtale i PBL har uføreordning etter lov om tjenestepensjon.

I PBL er tillegget på samme nivå som i offentlig sektor og er beregnet slik:

  • 3 % av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 G og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset oppad til 6 prosent av lønn
  • Barnetillegg på 4 prosent av lønn inntil 6 G per barn, maksimalt 12 prosent av lønn opp til 6 G.

Hvis du har en uføregrad som er for lav til at du kan få arbeidsavklaringspenger/uføretrygd, vil du likevel ha rett til å få utbetalt uføretillegget hvis du er minst 20 % arbeidsufør.

FUS

Partene i FUS-området innførte ny uførepensjon med virkning fra 1. juli 2016. Ansatte i private barnehager med hovedtariffavtale i FUS har uføreordning etter lov om tjenestepensjon.

I FUS er tillegget på samme nivå som i offentlig sektor og er beregnet slik:

  • 3 % av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 G og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset oppad til 6 prosent av lønn
  • Barnetillegg på 4 prosent av lønn inntil 6 G per barn, maksimalt 12 prosent av lønn opp til 6 G.

Hvis du har en uføregrad som er for lav til at du kan få arbeidsavklaringspenger/uføretrygd, vil du likevel ha rett til å få utbetalt uføretillegget hvis du er minst 20 % arbeidsufør.