Slik er vi bygget opp

Det er medlemmene på arbeidsplassene som er Utdanningsforbundet. Medlemmene har tillitsvalgte på alle nivå i samfunnet der beslutninger om utdanning fattes. I tillegg har Utdanningsforbundet et sekretariat som drifter organisasjonen og støtter de tillitsvalgte og medlemmer. 

Utdanningsforbundet som organisasjon og tillitsvalgtapparat er bygget opp av fire nivå:

Klubb eller arbeidsplassnivå

Som medlem er du med å påvirke din klubb. Da bør du vite litt om hvordan klubben er organisert. 

På en arbeidsplass utgjør Utdanningsforbundets medlemmer en klubb, også ledermedlemmer. 

Klubben skal være en møteplass for:

 • å skape engasjement for faget og arbeidsplassen
 • profesjonen på arbeidsplassen.
 • å få direkte innvirkning på de politiske prosessene i organisasjonen
 • valg av tillitsvalgte på alle nivå.
 • å gi råd til ATV og klubbstyret i saker til de andre organisasjonsnivåene i Utdanningsforbundet og til arbeidsgiver.

Klubben også for ledere

I saker som handler om Utdanningsforbundets politikk, høringer, tariffhøringer og så videre, har selvsagt også lederen møterett i klubben. Men leder på arbeidsplassen skal naturlig nok ikke være med å diskutere saker som skal opp på medbestemmelsesmøtene.  

Tillitsvalgt og klubbstyre

Valg av tillitsvalgt i klubben, også kalt arbeidsplasstillitsvalgt (ATV), og eventuelt styre er hvert år innen 15. mai. Valg gjelder normalt i to år.

Det skal velges tillitsvalgt på alle arbeidsplasser. I tillegg bør det også velges varatillitsvalgt og klubbstyre. Klubbstyret er klubbens utøvende myndighet og handler med ansvar overfor klubben. Der det ikke er valgt klubbstyre, ivaretar den tillitsvalgte disse fullmaktene.

Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet.

Kommunenivå

Som medlem er du med å påvirke ditt lokallag. Da bør du vite litt om hvordan lokallaget er organisert.

På kommunenivå er Utdanningsforbundet inndelt i lokallag - ett i hver kommune. Det er plasseringen på din hovedarbeidsplass som bestemmer hvilket lokallag du tilhører. Hvis du ikke har arbeid er det din bostedsadresse som avgjør hvilket lokallag du tilhører. 

Årsmøte

 • Årsmøtet er det høyeste organet i lokallaget.
 • Ordinært årsmøte arrangeres hvert år i mars.
 • Alle medlemmer av lokallaget har tale- og stemmerett på årsmøtet.
 • Årsmøtet behandler melding og regnskap fra lokallagsstyret, og gir retningslinjer for arbeidet i påfølgende periode.
 • Årsmøtet velger lokallagsstyre og valgkomité. Valgperioden er to år.

Lokallagsstyre

Lokallagsstyret er lokallagets øverste utøvende myndighet. Fylkesstyret har inntil 9 medlemmer som består av leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøte bestemmer. Styret har ansvar for lokallagets midler og leder ellers den politiske virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden.

Lokallaget har blant annet som oppgave å:

 • lede virksomheten i lokallaget.
 • utarbeide budsjett.
 • behandle forslag og henvendelser fra blant annet medlemmer. 
 • innkalle og forberede saker til årsmøter og valgmøter.
 • bistå fylkesstyret med opplæring av tillitsvalgte.

Hovedoppgavene vil være knyttet til medlemmene i barnehage- og grunnskoleområdet i kommunen. 

Utvalg, råd og fora

Lokallagsstyret kan oppnevne utvalg, råd og fora etter behov.

Hovedtillitsvalgt på kommunenivå

Hovedtillitsvalgt (HTV) eller tillitsvalgte etter hovedavtalen blir vanligvis valgt i forbindelse med årsmøte. Medlemmene kan komme med forslag til valgkomiteen om hvem som bør stille til valg. Hovedtillitsvalgte har fulle rettigheter i fylkes- og lokallagsstyret.  

Fylkesnivå

Som medlem er du med å påvirke ditt fylkeslag. Da bør du vite litt om hvordan fylkeslaget er organisert. 

På fylkesnivå er Utdanningsforbundet inndelt i fylkeslag - ett i hvert fylke. Det er plasseringen på din hovedarbeidsplass som bestemmer hvilket fylkeslag du tilhører. Hvis du ikke har arbeid er det din bostedsadresse som avgjør hvilket fylkeslag du tilhører. 

Årsmøte

Høyeste myndighet i fylkeslaget er årsmøtet. Ordinært årsmøte finner sted hvert fjerde år i mai. Årsmøte består i hovedsak av delegater som er valgt av lokallagene. Årsmøtet skal blant annet:

 • behandle melding og regnskap fra fylkesstyret.
 • utarbeide retningslinjer for arbeidet i påfølgende fireårsperiode.
 • behandle budsjett.
 • velge leder, nestleder og styre til fylkesstyret.
 • behandle saker innmeldt fra lokallag og saker som fylkesstyret legger fram.

Fylkesstyre

Fylkesstyret er øverste utøvende myndighet i fylkeslaget og handler med ansvar overfor årsmøtet. Fylkesstyret har inntil 13 medlemmer som består av leder, nestleder og styremedlemmer. Egne reguleringer gjelder for Oslo, se § 47.2 i vedtektene.

Fylkesstyret har som oppgave å:

 • lede den politiske virksomheten i fylkeslaget i årsmøteperioden
 • utarbeide årsbudsjett
 • disponere fylkeslagets midler innenfor rammen av vedtekter og vedtak i overordnede organer
 • utarbeide årsmelding og regnskap. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor og forelegges kontrollkomiteen, dersom denne ber om det
 • innkalle til og forberede saker med innstilling til årsmøter
 • behandle forslag og henvendelser fra organisasjonens underliggende ledd og rådgivende organer, samt henvendelser fra overordnede ledd
 • tilsette eller velge personale i fylkessekretariatet. Fylkesstyret kan delegere tilsettingsmyndighet
 • oppnevne medlemmer til utvalg, råd og fora under fylkesstyret
 • fastsette egne lønns- og kompensasjonsordninger innenfor rammer fastsatt av representantskapet
 • lede opplæringen av tillitsvalgte innenfor fylkeslaget

Utvalg, råd og fora

Fylkesstyret kan oppnevne medlemmer til rådgivende utvalg, råd og fora etter behov.

Sentralt nivå

Som medlem er du med å påvirke Utdanningsforbundet sentralt. Da bør du vite litt om hvordan Utdanningsforbundet sentralt er organisert.

På det sentrale nivået er landsmøtet, representantskapet, sentralstyret og ulike råd og forum som har til hensikt å gi råd til det sentrale nivået. De ulike rådene og forumene er satt sammen av representanter og eksperter fra ulike områder som er viktig for Utdanningsforbundet.

Landsmøte

Landsmøtet er Utdanningsforbundets aller høyeste myndighet, og gjennomføres på høsten hvert fjerde år. Landsmøtet gjennomføres alltid samme kalenderår som fylkeslagene gjennomføres sine fylkesårsmøter.

Representantskapet

Representantskapet har 51 representanter som inkluderer sentralstyret og fylkeslederne. De øvrige representantene velges av landsmøtet. Alle fylkeslag skal være representert blant disse, og de skal representere ulike medlemsgrupper og nivå. Representantskapet skal samlet sett reflektere bredden i organisasjonen. Det møtes minst to ganger per år, og behandler blant annet melding fra sentralstyret, fordeling av midler og saker av overordnet betydning.

Sentralstyret  

Sentralstyret er Utdanningsforbundets øverste utøvende myndighet og handler med ansvar overfor representantskapet og landsmøtet.

Utvalg, råd og fora

Lenger ned på siden er oversikt med utdypende informasjon om ulike utvalg, råd og fora på det sentrale nivået. 

Sentrale styrer og komiteer

På det sentrale nivået er landsmøtet, representantskapet, sentralstyret og ulike råd og forum som har til hensikt å gi råd til det sentrale nivået. De ulike rådene og forumene er satt sammen av representanter og eksperter fra ulike områder som er viktig for Utdanningsforbundet.

Sentrale utvalg og råd

Utvalgene oppnevnes av og er rådgivende for sentralstyret. De ledes av et sentralstyremedlem og består av tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen. Utvalgene tar opp saker etter ønske fra sentralstyret eller på eget initiativ. Sentralstyret kan oppnevne andre utvalg, råd og fora etter behov. Følgende faste utvalg oppnevnes jamfør vedtektene §38.

Kontaktforum sentralt

Det er ett kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene; barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høgskole og faglig-administrativt støttesystem. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.