Alderspensjon

Hvilke pensjonsordninger har de private barnehagene?


PBL

Partene for private barnehager med hovedtariffavtale i PBL har inngått avtale om hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon.

Pensjonsordningen trer i kraft fra 1. januar 2020 og gjøres gjeldende for alle ansatte som er 52 år og yngre per 1. januar 2020.

Pensjonsløsningen med PBL innebærer:

 • Alderspensjon etter tjenestepensjonsloven (hybridpensjon)
 • Livslang pensjon
 • Lik pensjon for kvinner og menn
 • Maksimal sparesats på 7 %
 • Kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Man kan jobbe og ta ut pensjon samtidig.
 • Tjener opp pensjon alle år du jobber.
 • Kan, men må ikke velge risikoprofil og investeringsvalg
 • AFP-ordning som i dag
 • Uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon

FUS

Partene for private barnehager med hovedtariffavtale i FUS inngikk avtale om hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon fra 1. januar 2017.

Hybridpensjonen har følgende hovedelementer:

 • Maksimal sparesats på 7 prosent, inklusive 2 prosent fra arbeidstaker
 • Regulering av pensjonsbeholdning med nullgaranti
 • Livslang pensjon
 • Lønnskompensasjon til de som lider tap

Standard tariffavtale for barnehager

Fagforbundet og Utdanningsforbundet har felles standard tariffavtale for barnehager.

Mer om standard tariffavtaler.

Hva menes med ytelsesordning?

Ytelsespensjon definerer et pensjonsnivå. Din pensjon blir en avtalt prosentandel av lønnen du har når du går av med pensjon (sluttlønn).

Du kan ta ut alderspensjon fra du er 62 år eller senere, helt eller delvis. Du kan få utbetalt tjenestepensjon uten at folketrygd utbetales, og du kan fortsette å arbeide med videre pensjonsopptjening.

Du må videre være over 20 år og ha minst 20 % stilling.

Årlig alderspensjon fra pensjonsordningen utgjør differensen mellom 66 % av pensjonsgrunnlaget og antatt alderspensjon fra folketrygden. Antatt folketrygd beregnes etter reglene i lov om foretakspensjon § 5-5.

For at man skal få utbetalt full alderspensjon, kreves det normalt 30 års medlemskap i pensjonsordningen. Alderspensjonen skal ikke levealdersjusteres.

Hva menes med hybridordning?

Hybridpensjon har elementer fra ytelses- og innskuddspensjon. Hybridordningen er i utgangspunktet en livsvarig og kollektiv ytelse. Du betaler en årlig premie til et pensjonskollektiv, ikke til deg selv og dine arvinger. Når du dør, går kapitalen tilbake til de andre medlemmene av forsikringsordningen.

Minimumsinnskudd er 2 % av all inntekt. Maksimalgrenser for innskudd er 7 % av lønn opp til 12 G, i tillegg 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G. Hver enkelt ansatt får en innskuddskonto. Arbeidsgiver må betale et tillegg på om lag 1 prosent for kvinner, fordi kvinner lever lengre enn menn og henter følgelig mer ut av pensjonskollektivet enn menn.

Pensjonsbeholdningen reguleres med avkastning, men det er mulighet til å legge inn ulike garantier, for eksempel av beholdningen blir regulert i takt med lønnsveksten.

Bedriften er ansvarlig for kostnadene hvis du slutter eller du tar ut pensjon.

Hva menes med innskuddsordning

Ved innskuddspensjon fastsettes et årlig innskudd. Innskuddet er en avtalt prosentsats av årslønn eller et fast kronebeløp. Innskuddet bestemmes uavhengig av alder og kjønn. Etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal minimum 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G innbetales til den ansattes pensjonskonto. Virksomheten kan velge høyere sparesatser.

Maksimalgrenser for innskudd er 7 % av lønn opp til 12 G og i tillegg 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G. Hver enkelt ansatt får en innskuddskonto.

Det opprettes en pensjonskonto for hver enkelt ansatt, og midlene investeres i fond. Innskuddene og avkastningen i fondene bestemmer størrelsen på den fremtidige alderspensjonen.

Arbeidstaker har hele risikoen for pensjonens størrelse. Arbeidstaker har ingen garanti for innskutt beløp eller avkastning. Du er selv ansvarlig for kostnadene hvis du slutter eller du tar ut pensjon.