Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Utdanningsforbundet støtter regjeringen i dens vurderinger av behovet for å være beredt om smittesituasjonen utover våren 2021 vil kreve det. Det er derfor nødvendig å klargjøre regelverket i den nye integreringsloven dersom behovet for smitteverntiltak utover det vi i dag har, blir nødvendig. Det er likevel beklagelig at tilpasningene i herværende lov ikke ble sendt på høring samtidig med tilpasningene til introduksjonsloven.

Høringsforslaget:

Utdanningsforbundet er enig i intensjonen med forslaget om tilpasninger til integreringsloven. Det er viktig å kunne tilrettelegge for at deltakerne i introduksjonsprogrammet etter integreringsloven kan få ta del i opplæringen selv om smitten øker i samfunnet. Vi ser at med den uoversiktlige smittesituasjonen vi har nå på ulike steder i landet, er det helsemessig nødvendig og praktisk nødvendig at man åpner for at det vedtas midlertidige bestemmelser for vårhalvåret 2021. Det er samtidig viktig å understreke at dette er regler, som kun begrunner avvik fra integreringsloven når det er behov for det og kun så lenge det er nødvendig.

Utdanningsforbundet er enig i at oppstart av introprogrammet for nyankomne i henhold til integreringsloven ikke utsettes, slik det etter tilpassingene til introduksjonsloven vil være mulig fram til 1. november i år. Denne bestemmelsen er ikke foreslått videreført i de nye tilpasningene til introduksjonsloven og det vil derfor heller ikke i være nødvendig eller hensiktsmessig for tilpasningene til integreringsloven. Erfaringer fra de siste månedene burde gjøre det mulig å igangsette programmet, også for denne gruppen. Det forutsetter dog tilstrekkelig med lærerkrefter, arealer og eventuelt digitale hjelpemidler.