Forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 frem til 1. juli 2021

Utdanningsforbundet støtter videreføringen av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 frem til 1. juli 2021. Vi har stor forståelse for behovet for unntak fra rammeplanene. Det er viktig å legge til rette for at smitten ikke spres og samtidig å forsøke å gi fremtidens lærere den beste utdanningdet er mulig å tilby, under rådende omstendigheter.

De profesjonsfaglige elementene i læringsutbyttebeskrivelsene er under press

Utdanningsforbundet vil i forlengelsen av støtten til å videreføre unntaksforskriften, synliggjøre en økende bekymring for studentenes læringsutbytte, og spesielt knyttet til praksisopplæringen og det profesjonsfaglige. Digital praksis, videoanalyse, observasjon og refleksjonsoppgaver der studentene bruker erfaringer fra tidligere praksis er viktig og nyttig alternativer til fysisk praksis. Studentene mister likevel viktig elementer som del av lærerutdanningen. Å undervise digitalt er en helt annen kompetanse enn å undervise fysisk. Lærerutdanningene og læreryrket handler om relasjoner, forholdet mellom foreleser – student og lærerstudent – barn/elev. Også i fremtiden vil det meste av en lærers arbeidsoppgaver knytte seg til fysisk kontakt med barn eller elever. En konsekvens av at pandemien ser ut til å strekke ut i tid er at studentene ikke får tilstrekkelig profesjonsfaglig trening, for eksempel i fysisk ledelse av barnegruppen/elever i avdelingen/klasserommet/gymsal/verkstedet/ uteområdet, profesjonsfaglige og profesjonsetiske utfordringer som dukker opp i en fysisk lærertilværelse ol. Å lære å forstå og kommunisere med barn/elever i ulike aldre er en kompetanse som er utfordrende å tilegne seg digitalt eller ved observasjon, og det er behov for at det rettes oppmerksomhet mot hvordan studenter skal fylle de profesjonsfaglige læringsutbyttebeskrivelsene.