Forslag om endringer fraværsreglene som følge av koronasituasjonen

Illustrasjonsfoto

Utdanningsforbundet støtter i hovedsak de foreslåtte endringene, men understreker at det er ressurskrevende for skolene å følge opp både elever som er på skolen og de som må holde seghjemme på grunn av covid-19 eller mistanke om covid-19.

Om endring av dokumentasjonskravet som gjelder i fraværsgrensa

Utdanningsforbundet har støttet utprøving av en fraværsgrense i norsk videregående skole, og vi ser at grensa så langt har hatt mange av de intenderte effektene. Gitt den pågående koronaepidemien mener vi imidlertid at det vil være uforsvarlig å operere med krav om legeattest for at elever skal få dokumentert fravær ved sykdom. Derfor støtter vi at dette kravet oppheves midlertidig, i tråd med forslaget fra Kunnskapsdepartementet.

I denne saken er det to hensyn som står mot hverandre: På den ene siden er det ønskelig å redusere elevfraværet til et minimum. På den andre siden er det avgjørende viktig for å kontrollere smittespredning at elever holder seg borte fra skolen selv ved milde symptomer på korona-smitte. Utfordringen er at dokumentasjonskravet i fraværsgrensa kan føre til at flere elever enn ellers kommer på skolen med milde forkjølelsessymptomer og andre milde symptomer på sykdom. Dette er ikke nødvendigvis dramatisk i en normalsituasjon, men under en pandemi vil det være svært uheldig og i ytterste konsekvens kunne gå utover sikkerheten til elever, lærere og deres familier. Resultatet kan bli at skolene må stenges helt eller delvis i perioder. Derfor mener Utdanningsforbundet at dokumentasjonskravet i fraværsgrensa må justeres midlertidig, i tråd med det Kunnskapsdepartementet foreslår i høringsnotatet. 

Så vidt vi kan vurdere, er det heller ikke noe alternativ å operere med ulike dokumentasjonskrav for fravær som skyldes covid-19 og fravær som har «ordinære årsaker». Covid-19 har et bredt spekter av symptomer, inkludert tett nese, sår hals, hosting, hodepine, kvalme, diare, feber og hodeverk. Dette gjør sykdommen svært vanskelig å skille fra de fleste andre vanlige sykdommer. I praksis vil det være umulig å skille mellom elever som skal holde seg borte fra skolen på grunn av mistanke om covid-19 og elever som har «vanlig sykdom».