Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Utdanningsforbundet er enig i intensjonen med lovforslaget. Det er viktig å kunne tilrettelegge for at deltakerne i introduksjonsprogrammet kan få ta del i opplæringen selv om smitten øker i samfunnet.

Vi ser at med den uoversiktlige smittesituasjonen nå, på ulike steder i landet, er det helsemessig nødvendig og praktisk at man åpner for at de midlertidige bestemmelsene fortsetter ut skoleåret 2020-2021. Det er samtidig viktig å understreke at dette er regler, som kun begrunner avvik fra introduksjonsloven når det er behov for det og kun så lenge som det er nødvendig.

Vi støtter forslaget om å oppheve §7 første ledd om å gi kommunene mulighet for å utsette oppstart av introduksjonsprogrammet for personer i målgruppen, jf. § 2, som ennå ikke har fått vedtak om program. Utdanningsforbundet anser departementets begrunnelse for dette som reell. Erfaringer fra de siste månedene burde gjøre det mulig å igangsette programmet, også for denne gruppen. Det forutsetter dog tilstrekkelig med lærerkrefter, arealer og eventuelt digitale hjelpemidler.

§ 7 siste ledd om registrering i NIR ved fravær grunnet corona: Det burde være mulig å ha en annen kategori for denne type fravær enn «permisjon grunnet egen sykdom». Vi oppfatter fraværet som begrunnet i smittehensyn, ikke den enkeltes egen sykdom.

Utdanningsforbundet støtter §8 om at introduksjonsstønaden skal opprettholdes uavhengig av fravær fra opplæringen grunnet covid-19.

Vedr. §9 første ledd, siste setning om ‘hjemmearbeid’. Det kommer ikke klart fram hva man mener med ‘hjemmearbeid’. Denne elevgruppa trenger all den læreroppfølging de kan få. Det er krevende å lære et nytt språk og det er viktig å få diskutert samfunnsfag med medelever og lærer. Dersom man med ‘hjemmearbeid’ mener ‘hjemmelekser’, så mener vi hjemmearbeid ikke kan gå til fratrekk av den tiden man skal ha opplæring med lærer. §9 første ledd, siste punkt foreslås i så fall strøket.