Karakterbasert inntak i alle fylker - høringssvar fra Utdanningsforbundet

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven ut på høring. Formålet med de foreslåtte endringene er å innføre såkalt fritt skolevalg i alle landets fylker.

Direktoratet ber høringsinstansene ta stilling til to alternative modeller:

Alternativ 1: Fylkeskommunen skal innføre fritt skolevalg i hele fylket eller innenfor fastsatte inntaksområder i fylket.

Alternativ 2: Fylkeskommunen skal innføre fritt skolevalg i hele fylket og kan bare fastsette inntaksområder dersom det kan begrunnes i store avstander eller trafikale forhold

Utdanningsforbundet støtter ingen av de nevnte modellene og mener det vil være svært uheldig om de foreslåtte endringene blir vedtatt. Etter vårt syn gir gjeldende rett langt bedre mulighet for fylkene til å tilpasse inntaksmodeller etter elevenes behov, fylkets geografi og bosettingsmønster, behovene til det lokale næringslivet og andre viktige distriktspolitiske hensyn. I tillegg er vi bekymret for potensielle negative konsekvenser av fritt skolevalg. Etter vårt skjønn er begrepet misvisende. Fritt skolevalg er i realiteten en karakter- og konkurransebasert opptaksmodell der elevene med best karakterer får velge fritt, mens de med dårligst karakterer risikerer å miste sin mulighet til å velge og til å gå på skole i nærmiljøet. Derfor mener vi karakterbasert opptak er en bedre betegnelse på den ordningen regjeringen ønsker å innføre.

Engasjementet blant medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet har vært stort i denne saken, og vi har mottatt uttalelser fra samtlige fylkeslag. De har igjen forankret sine innspill hos medlemmene på skolenivået. Det er bred enighet i organisasjonen om at det vil være uheldig å tvangsinnføre én spesifikk inntaksmodell for samtlige norske fylker. Forslaget er også i strid med Utdanningsforbundets åtte prinsipper for inntaksordninger i videregående opplæring, som ble vedtatt i organisasjonen i 2019.