Forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp

Det stilles allerede i dag vilkår om aktivitet for å få sosialstønad, men i det foreliggende lovforslaget foreslås det nå å stille ev. vurdere å stille krav om norskopplæring dersom manglende norskspråklig kompetanse er årsak til at personen ikke er selvhjulpen.

Lovforslaget i relasjon til Granavolden-plattformen:

I høringsnotatet henvises det til Granavolden-plattformen, der de fire regjeringspartiene nedfelte kravet om deltakelse i norskopplæring.  Utdanningsforbundet finner det hensiktsmessig å minne om andre punkt i plattformen, som i kapittel 3 at «[g]ode oppvekstvilkår for barna vil være et prioritert område for regjeringen». Og videre: «Menneskets egenverdi, valgfrihet og selvrespekt står sentralt i regjeringens familiepolitikk». Andre begreper som fremheves i plattformen er at alle har det samme menneskeverdet, likeverd er et ideal og barns beste skal legges til grunn for politikken. Samtidig sies det at innvandringspolitikken skal være bærekraftig, restriktiv, rettsikker og ansvarlig.

Norskspråklig kompetanse som vilkår

Regjeringen argumenterer gjennomgående for betydningen av norskkompetanse, fra barnehagen og gjennom skoleløpet inkludert i voksenopplæringen. Utdanningsforbundet er ikke uenig i at norskspråklig kompetanse er viktig for oss som bor i Norge, det vi reagerer på er prosessen fram til relevant språkkompetanse og eventuelle konsekvenser dersom man ikke behersker språket godt nok. I denne saken gjelder det sosialstønaden, som kan reduseres dersom man ikke er aktiv nok med hensyn til å lære seg norsk, slik at man kan være ‘selvhjulpen’.