Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø

Utdanningsforbundet imøteser en lovfesting av studentombud og en tydeliggjøring i lovverket av hvilket ansvar utdanningsinstitusjonene har for å forebygge og forhindre både seksuell- og andre typer trakassering. Det samme gjelder deres ansvar og forpliktelser til å tilrettelegge for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne få tilgang til ønsket utdanning.

Vi støtter departementet når det gjelder betydningen av å forsterke og harmonisere bestemmelsene i de to lovene med likestillings- og diskrimineringslovverket. Dette gjelder både når det gjelder å forebygge å forhindre trakassering og seksuell trakassering, og også når det gjelder tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne og behov for særskilt tilrettelegging.

Slik vi vurderer burde det ha kommet enda tydeligere fram hvordan man skal forstå 'uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen' i §§ 4-3 i uh-loven og § 15, femte ledd i fagskoleloven. I forarbeidene til likestillings- og diskrimineringsloven forklares dette slik:

«Denne begrensningen skal ses som en sikkerhetsventil og må ikke tolkes vidt. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse, kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. Opplistingen av relevante hensyn er ikke uttømmende. Det skal ikke foretas en tradisjonell 'kostnad-nytte vurdering'».

Kravene til universell tilgjengelig vs individuell tilrettelegging kunne også vært fremhevet.