Endringer i statsborgerloven mv. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap

Utdanningsforbundet er en fagforening og en profesjonsorganisasjon for lærere. Når vi svarer på høringer om statsrettslige tema, slik som her, er det i hovedsak fordi vi kan se eventuelle konsekvenser for barn- og unges velferd og rettigheter. Vi vil også kunne ha synspunkter dersom det statsrettslige får betydning for fagforeningsvirksomhet og arbeidstakerrettigheter, eller generelle menneskerettslige problemstillinger.

Om forslagene til lovendringer:

Domstolsbehandling vs alternativ forvaltningsavgjørelse

Det å inneha et gitt statsborgerskap er personlig og betyr mye for hver enkelt. Det sier noe om tilhørighet og trygghet, gir rettigheter til å reise fra landet og komme tilbake. Ikke minst vil det å ha norsk statsborgerskap bety å ha fulle politiske rettigheter, la seg velge ved valg og selv kunne avgi stemmeseddel ved Stortingsvalg. Det siste betyr at man bidrar på demokratisk vis til å forme det samfunnet man lever i. Det å bli innvilget statsborgerskap er et tegn på tillit. Det norske samfunnet er kjennetegnet ved stor grad av tillit mellom mennesker og tillit mellom myndigheter og innbyggerne.

Denne høringen omhandler en fundamental side ved statsborgerskapet, nemlig muligheten av å bli fratatt dette. Under henvisning til betydningen av å inneha statsborgerskap og den nasjonale tilhørigheten det innebærer, mener vi det er grunnleggende viktig at den som står i fare for å miste sitt statsborgerskap, må bli ivaretatt med høy grad av rettsikkerhet. Det må bety at i de relativt få sakene dette gjelder, må domstolsprøving med mulighet for kontradiksjon og det å la seg representere ved advokat være standarden.