Konsekvenser for ansatte ved kommunesammenslåing

Det er viktig at våre tillitsvalgte og medlemmer er klar over hvilke rettigheter man har ved opprettelsen av en ny kommune. Foto: Aksel Jemstad

Hvilke arbeidsrettslige konsekvenser har en sammenslåing for våre medlemmer i kommunene?

Det vil ha stor betydning at våre tillitsvalgte og medlemmer er klar over hvilke rettigheter man har ved opprettelsen av en ny kommune. Kjennskap til innholdet og bestemmelsene i kap 16 i arbeidsmiljøloven (AML), «Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse» er derfor viktig. Bestemmelsene kommer til anvendelse hvor to eller flere kommuner slår seg sammen.

Lønns- og arbeidsvilkår

Når en virksomhet, eller del av en virksomhet, overdras fra en arbeidsgiver til en annen, vil dette ha betydning for lønns- og arbeidsvilkårene til de arbeidstakerne som berøres av overdragelsen. Arbeidstakernes individuelle rettigheter og plikter etter eksisterende arbeidsavtaler vil i utgangspunktet overføres til den nye arbeidsgiveren, som er den nye kommunen. Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av de arbeidsavtaler eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunktet overdragelsen finner sted, overføres.

Ny arbeidsgiver blir videre bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder imidlertid ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper, eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiveren og de overførte arbeidstakerne.

 

Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av de arbeidsavtaler eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunktet overdragelsen finner sted, overføres.

Pensjon

Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte-, og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende overfor de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter annen kollektiv pensjonsordning.

Reservasjonsrett

Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, man har således en «reservasjonsrett». Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres, må skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist arbeidsgiver har fastsatt. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager etter arbeidstakerne har mottatt informasjon om overdragelsen. Det er imidlertid viktig å merke seg at i de tilfellene to eller flere kommuner slår seg sammen, så vil den nye kommunen være den eneste alternative arbeidsgiver etter at sammenslåingen er foretatt. Tidligere arbeidsgiver opphører å eksistere i det sammenslåingen er et faktum.

Oppsigelse

Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver gir i seg selv ikke saklig grunnlag for oppsigelse, dette fremgår av AML § 16-4. Oppsigelser som finner sted forut for overdragelsen, kan omfattes av oppsigelsesforbudet. Det avgjørende er om det kan påvises andre grunner for oppsigelsen enn selve overdragelsen. De alminnelige reglene for oppsigelser i AMLs kapittel 15 kommer til anvendelse, med unntak av reglene i § 15-12. Disse reglene sier at retten i særlige tilfeller kan bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter, selv om oppsigelsen er ugyldig. Etter AML § 16-4, 2. ledd anses en vesentlig endring av arbeidsforholdet eller arbeidsvilkårene til skade for arbeidstaker som en endringsoppsigelse. Endringer som går lenger enn det som følger av arbeidsgivers styringsrett, medfører normalt at de alminnelige regler for oppsigelser kommer til anvendelse, herunder erstatningsbestemmelsene.