Anbefaler samarbeid ved kommunesammenslåing

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen 1. januar 2018. Unio anbefaler at tillitsvalgte samarbeider om arbeidet ved en sammenslåinger i forbindelse med kommune- og regionreformen. Foto: iStock

Forhandlingsutvalget Unio kommune anbefaler at tillitsvalgte fra Unio-forbund samarbeider om arbeidet som følger av en kommunesammenslåing.

I forbindelse med kommunesammenslåingsprosessene har flere av Unios forbund fått spørsmål om representasjon og samarbeid mellom tillitsvalgte. Derfor har forhandlingsutvalget Unio kommune blitt enige om å sende ut en anbefaling til de tillitsvalgte i sine respektive forbund.
Utvalget anbefaler at tillitsvalgte fra Unio-forbund samarbeider om arbeidet som følger av en kommunesammenslåing for å ivareta medlemmer fra Unios forbund i alle deler av kommunens virksomhet.

Store konsekvenser for medlemmer og tillitsvalgte

I juni 2017 fattet regjeringen endelig vedtak om sammenslåing gjeldende for mange kommuner. Fra 2020 vil det være 354 kommuner i Norge, mot 426 i dag. Dette har potensielt store konsekvenser for medlemmer og tillitsvalgte.

I de berørte kommunene er det opprettet diverse utvalg og arbeidsgrupper som skal forberede sammenslåingen. Tillitsvalgtrepresentasjonen i slike utvalg og grupper varierer fra kommune til kommune, både hva gjelder antall, hvordan de oppnevnes og hvem de representerer. 

Viktig med drøfting

I henhold til Hovedavtalen skal partene (alle parter) som hovedregel være representert i ad hoc-utvalg som utreder administrative spørsmål. 

Selv om de sentrale partene er enige om at sammensetningen skal være rasjonell og funksjonell, så er en kommunesammenslåing en omfattende prosess som berører alle ansatte og det kreves ekstraordinære tiltak for å håndtere prosessen. 

Det er derfor viktig at sammensetningen drøftes. For å ivareta oppgavene som følger av kommunesammenslåing, er det helt nødvendig å sikre ekstra frikjøpsressurser til tillitsvalgte. 

Forhandlinger om frikjøp

Utvalget mener det må inngås forhandlinger med arbeidsgiver om nødvendig frikjøp. KS anbefaler ekstra frikjøp til tillitsvalgte i disse prosessene. Dersom arbeidsgiver ikke vil gi rimelige ekstraressurser bør organisasjonene vurdere å fastholde hovedregelen i Hovedavtalen, hvor det heter at «medbestemmelse utøves ved representasjon i lovbestemte og andre utvalg og gjennom ordningen med tillitsvalgte. Partene skal som hovedregel være representert i ad-hoc-utvalg o.l. som utreder administrative spørsmål.» (del B, § 1-3).

Dersom det etableres forpliktende lokalt Unio-samarbeid i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen, skal det fremmes felles krav om ekstra frikjøp for å ivareta oppgavene som følger av denne prosessen. Ekstraressursene fordeles på de tillitsvalgte utfra hvilke tillitsvalgte som representerer Unio-forbundene i de ulike utvalg.