Skal styrke arbeidet med voksenopplæringen

Utdanningsforbundets sentralstyre vedtok nylig flere tiltak for å styrke arbeidet med voksenopplæringen. – Målet er bedre organisering slik at arbeidet når frem til alle medlemmer og tillitsvalgte innenfor voksenopplæringen, sier Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad.

Et av tiltakene som sentralstyret vedtok er å etablere en nasjonal nettverksgruppe som skal styrke koordineringen av arbeidet med voksenopplæringen i organisasjonen. Målet er bedre samhandling mellom sentral- og fylkesleddet og et styrket samarbeid i aktuelle saker i voksenopplæringen. Nettverksgruppa skal også gå i dybden på temaer ut fra et voksenopplæringsperspektiv.

Tillitsvalgte og kontaktpersoner i voksenopplæringen trenger gode nettverk slik at de får innsikt i og mulighet til å påvirke arbeidet med voksenopplæringen som skjer sentralt og på tvers av fylker og kommunerTerje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet 

–Samtidig er det viktig at Utdanningsforbundet sentralt får oversikt over lokalt arbeid og utfordringer innenfor voksenopplæringen for å kunne videreutvikle politikk som vi vet ivaretar medlemmer og tillitsvalgte best mulig.

Han er klar på at voksenopplæringen er et stort og komplisert felt.

– Derfor er det viktig at arbeidet med voksenopplæringen organiseres på en måte som ivaretar tillitsvalgte og medlemmer best mulig, sier Skyvulstad.

Utdanningsforbundet organiserer lærere innenfor hele voksenopplæringen. Hovedvekten av medlemmene er fordelt mellom kurs i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og innvandrere, fengselsundervisningen og i grunnskole- og videregående opplæring for voksne.

Skolering av tillitsvalgte

Sentralstyret vedtok også at det skal utvikles en plan for kompetanseheving av tillitsvalgte innenfor voksenopplæringsfeltet. Planen omfatter tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen og kontaktpersoner i fylkes- og lokallag som har ansvar for å følge opp voksenopplæringen. Målet er at tillitsvalgte får fornyet sin kompetanse for å kunne møte endringer i voksenopplæringsfeltet.

– Det er et stort kompetansebehov innen voksenopplæringsfeltet i organisasjonen. Tillitsvalgte, både på fylkes- og arbeidsplassnivå har et sterkt behov for mer skolering, sier Skyvulstad.

Store endringer i sektoren

Voksenopplæringen en viktig del av den nasjonale kompetanse - og integreringspolitikken, og sektoren har gjennomgått store endringer i de siste årene. Langt flere deltar i voksenopplæringstilbud nå enn tidligere. Samtidig har elevmassen blitt mer sammensatt og flere av deltagerne er nå innvandrere.

– For å føle seg trygge i rollen, må tillitsvalgte få fornyet sin kompetanse om lov- og avtaleverk, men også bli oppdatert på læreplaner, rammeverk og nivåkrav som både lærere og deltakere/elever i voksenopplæringen må forholde seg til, avslutter Skyvulstad.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad

Terje Skyvulstad

1. nestleder