Overtidsbetaling for merarbeid under pandemien

KS og Utdanningsforbundet er enige om en felles anbefaling som skal beskytte lærere mot høy og helseskadelig arbeidsbelastning under koronakrisen –  og at de også skal få betalt for merarbeid.

Pandemien har nå vart i over ett år, og mange av Utdanningsforbundets medlemmer har fortalt om betydelig merarbeid samtidig som de må snu seg rundt og endre opplegg på svært kort varsel når skolene og barnehagene går fra et nivå til et annet. Samtidig forteller svært mange at den særskilte arbeidstidsavtalen har gjort det krevende å få utbetalt overtid for det merarbeidet de har utført, og at det ikke finnes ordninger for dette.

Dette er noe Utdanningsforbundet har jobbet for å få på plass i lang tid, mens KS har ment det ikke ar vært behov for en slik avtale. KS har blant annet understreket at mange kommuner og fylkeskommuner har utbetalt overtid for merarbeid under pandemien.

Onsdag ble de to partene likevel enige om en anbefaling som skal sikre undervisningspersonale overtid ved merarbeid, samtidig som de beskyttes mot høy og helseskadelig arbeidsbelastning i pandemisituasjonen. Anbefalingen anerkjenner den krevende arbeidssituasjonen mange skoleledere og lærere har stått, og står, i. Den understreker samtidig viktigheten av tett samarbeid mellom skoleeiere/skoleledere og tillitsvalgte for å finne gode løsninger.

I anbefalingen understrekes det at situasjonene der smittevernstiltak fører til omlegginger og/eller merarbeid ikke må overlates til enkeltlærere. De må bli håndtert i gode prosedyrer der ledere og tillitsvalgte vurderer hva som er hensiktsmessig organisering og hva dette innebærer med hensyn til arbeidsbelastning og utbetaling av eventuell overtid.

Her kan du lese hele anbefalingen.

I anbefalingen heter det blant annet at «Utdanningsforbundet og KS oppfordrer skoleeiere til å være proaktive og anerkjenne den krevende arbeidssituasjonen mange skoleledere og lærere har stått i, og står i. Det skal utbetales overtid der det er pålagt eller avtalt merarbeid.

Den ekstraordinære situasjonen under koronapandemien kan øke en lærers totale arbeidsbelastning, både når det gjelder forberedelse, etterarbeid og gjennomføring av undervisning gjennom hyppigere og mer omfattende faglig elevoppfølging og -vurdering.

Lærere og skoleledere må finne hensiktsmessige måter å sørge for dialog, vurdering av arbeidsbelastning og utbetaling av eventuell overtid.

Når en lærer får arbeidsoppgaver som medfører at læreren jobber ut over bestemmelsene i SFS 2213, er det viktig at dette tas opp med nærmeste leder. Det må da gjøres vurderinger om hvilke andre arbeidsoppgaver som skal tas bort eller nedprioriteres. Dersom dette ikke er mulig, må det utbetales overtid.»