Kompetanse koster, KS

Forhandlingsdirektør Tor Arne Gangsø har publisert en kronikk på KS sine nettsider der han angriper Unios argumentasjon og det tallmessige grunnlaget for våre krav. Her svarer Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune.

Vi befinner oss i en forhandlingsinnspurt for mellomoppgjøret. Unios fremste mål er å komme fram til en avtale som innebærer at de store rekrutteringsutfordringene, særlig for sykepleiere og lærere, anerkjennes og tas tak i. Vår tålmodighet og forhandlingsvilje er stor, vel å merke dersom det å ta tak i disse utfordringene legges til grunn for prosessen.

Det har KS åpenbart ikke til hensikt å gjøre. Forhandlingsdirektør Tor Arne Gangsø har i stedet publisert en kronikk der han angriper Unios argumentasjon og det tallmessige grunnlaget for våre krav. Både timingen og budskapet er spesielt.

Gangsø forsøker å innta en posisjon som den ansvarlige lagleder, den som skal fordele fornuftig og få alle med. KS prøver på denne måten å etablere en fortelling der de som krever en lønn som anerkjenner deres kompetanse og ansvar opptrer splittende og svekker laget.

Les hva Gangsø skriver: Kommunelaget må styrkes, ikke splittes

Villedende tall fra Gangsø

Det er oppsiktsvekkende å måtte minne forhandlingsdirektøren om at KS er ansvarlig for å rekruttere kompetent arbeidskraft. Da må man, som alle andre arbeidsgivere, betale for å trekke til seg nødvendig kompetanse. Også til kommunelaget. Det er nødvendig for å sikre befolkningen helsetjenester og utdanning av slik kvalitet som samfunnet har bestemt at den enkelte har rett på.

Gangsøs tallfremstillinger er i tillegg villedende. Sammenligner man lærergruppen med øvrige tilsatte i kommunesektoren så er nivået høyere. Det skulle bare mangle, lærerne er langtidsutdannede og derfor har de høyere lønn.

Men lønnsutviklingen sammenlignet med andre i kommunesektoren har vært vesentlig svakere i de årene KS har hatt forhandlingsansvaret. Den var dårligst i årene 2005-2010, mindre dårlig i 2010-2015, dårligere enn foregående i 2015-2020. Og meget dårlig i fjor, som er mest relevant foran årets oppgjør. Dette viser offisiell statistikk levert av KS for hele kommunesektoren til TBU.

Lærernes lønnsutvikling 2004-2019

Dette er også godt dokumentert i det utvalgsarbeidet KS og Unio i fellesskap har gjennomført. Sist oppdatert i mars i år.

Tar ikke rekruttering på alvor

Det er alvorlig at KS nå prøver å bortforklare dette, og enda mer bekymringsfullt er det at de ikke ser ut til å ta på alvor at rekrutteringen er et samfunnsproblem som nærmest alle andre er opptatt av å løse.

Deler av kommunelaget må ha høy kompetanse for å kunne løse sine krevende oppgaver. Vi ser ut til å ha en rekrutteringsansvarlig som ikke har forstått det. Derfor er Unios medlemmer også kampklare. Det er faktisk i lagets interesse.

Alt om lønnsoppgjøret 2021

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet