Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren

Vår mening om den pågående strukturreformen.

Bedre kvalitet i forskning og utdanning har vært en viktig målsetning for både politiske myndigheter og institusjonene i sektoren. Sammenslåing av mindre institusjoner har vært et av virkemidlene som flere har pekt på for å oppnå dette.

Ønske om bedre kvalitet har ført til at det i løpet av de siste 30 årene har vært gjennomført flere nasjonale strukturelle endringer. Siden 2003 er også flere tidligere høgskoler fusjonert og fått status som universitet.

Konsekvenser for medlemmer og tillitsvalgte

I alle pågående prosesser er det sagt at det ikke skal sies opp ansatte, og ingen vil bli tvunget til å flytte arbeidsplass til nye byer, men erfaringsmessig er dette også elementer som gjør ansatte usikre.

For noen ansatte er endringene noe man ser frem til, andre føler usikkerhet, mens atter andre er avventende og tenker kanskje at endringene ikke vil ha så mye å si i arbeidshverdagen.

Ledere har et særlig ansvar for å sikre arbeidsmiljøet i omstillingsprosesser i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Gode rutiner for informasjon og medbestemmelse bidrar til at det blir skapt et klima for gjensidig respekt, samarbeid og dialog.

Tillitsvalgte spiller en viktig rolle i alle omstillingsprosesser. De er med på å skape trygghet og aksept for omstillingene og bidrar til at de tilsatte opplever en størst mulig grad av trygghet i forhold til prosessens innhold.

Nye universitet og høgskoler – nye klubber

Ved sammenslåing og opprettelsen av nye utdanningsinstitusjoner slås også Utdanningsforbundets klubber sammen. Det vil si at mange av våre klubber i UH-sektoren blir større.

I klubbmøter kan medlemmer i Utdanningsforbundet møtes og diskutere prosessene, og tillitsvalgte bidrar med informasjon. Dette bidrar til at prosessene blir mer konkrete og forutsigbare for våre medlemmer.

Klubben er også et møtested for ansatte som tidligere har vært ansatt ved ulike institusjoner, og som nå er kollegaer. Klubbene er også viktige arena for å bygge profesjonsfellesskapet og styrke fagforeningsarbeidet.

At universitet og høgskoler nå befinner seg spredt utover et stort geografisk område gir utfordringer for klubbarbeid fordi mange klubber vil strekke seg over både kommune- og fylkesgrenser. Alle ledd i Utdanningsforbundet jobber nå for å tilpasse oss de nye strukturene.

Vi håper at også medlemmer i Utdanningsforbundet slutter opp om klubbarbeidet og bidrar til et best mulig grunnlag for både styrearbeid og tillitsvalgets arbeid.

Vi vil presisere at en klubb i UH-sektoren både kan befinne seg på institusjonsnivå (at klubben utgjøres av medlemmer fra alle enhetene i institusjonen), men også at en klubb kan være ved en avdeling/fakultet under en institusjon. Dette er kompliserte spørsmål, derfor er vi i en kontinuerlig prosess i nært samarbeid med tillitsvalgte fra UH-området.

Nye klubber

Fra 1. januar 2016 fikk vi flere nye store institusjoner:

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  Sammenslåing av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. Høgskolen i Finnmark var fra tidligere en del av Universitetet i Tromsø.
  Ny klubb: Utdanningsforbundet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

 • Nord Universitet
  Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna.
  Ny klubb: Utdanningsforbundet ved Nord Universitet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  Sammenslåing av NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund. 
  Ny klubb: Utdanningsforbundet ved NTNU

 • Høgskolen i Sørøst-Norge
  Sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Høgskolen i Telemark. 
  Ny klubb: Utdanningsforbundet Høgskolen i Sørøst-Norge

 • VID vitenskapelig høgskole
  Diakonhjemmet høgskole, Misjonshøgskolen, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien. 
  Ny klubb: Utdanningsforbundet ved VID vitenskapelige høgskole.

Fra 1. januar 2017 fikk vi to nye store institusjoner:

 • Høgskolen på Vestlandet
  Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, og Høgskolen Stord/Haugesund.
  Ny klubb: Utdanningsforbundet ved Høgskolen på Vestlandet.

 • Høgskolen i Innlandet
  Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.
  Ny klubb: Utdanningsforbundet ved Høgskolen i Innlandet.