Staten: Slik er dine muligheter for lønnsendringer

Dette er en forenklet fremstilling av muligheter i Hovedtariffavtalen for lønnsendringer i løpet av et ansettelsesforhold i staten.

Det er grunnleggende at det ligger en omforent lønnspolitikk til grunn for lokale lønnsforhandlinger. Dette dokumentet bør revideres annet hvert år, etter hovedtariffoppgjør.

Vi vil også understreke at det finnes både sentrale og ikke minst lokale særavtaler som kan gi grunnlag for lønnsendringer. F eks har flere universitet og høgskoler avtaler som gir lønnsopprykk når man kvalifiserer seg til en høyere, vitenskapelig stilling. Det kan også være at lokal personalpolitikk gir grunnlag for lønnsopprykk i forbindelse med seniorsamtaler, for å nevne noen eksempler.

Denne oversikten gjelder altså KUN forhold som reguleres i Hovedtariffavtalen.

Innholdsfortegnelse

Gå direkte til temaene nedenfor:

Årlige lokale lønnsforhandlinger - 2.5.1 - forhandlinger

I de sentrale forhandlingene som ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet settes det vanligvis av penger til et lokalt lønnsoppgjør ved de ulike virksomhetene i staten.

Tillitsvalgte og ledelsen ved de ulike virksomhetene møtes etter at de sentrale partene har forhandlet frem en eventuell pott til lokale forhandlinger.

Krav i disse forhandlingene fremmes fra arbeidstakere via fagforeninger eller eventuelt direkte til egen leder. Forhandlingene kalles ofte "2.5.1-forhandlinger" fordi de er hjemlet i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.1. Arbeidsgiver og fagforeningene er parter i forhandlingene, og det innebærer at de må bli enige før det kan foreligge et forhandlingsresultat.

Du kan sende inn et begrunnet lønnskrav til din lokale klubb hvis du mener at du bør ha høyere lønn eller stillingskode for det arbeidet du utfører i dag. Gode argumenter i et lønnskrav bør bygge på den lokale lønnspolitikken.

Hvordan det går med kravet ditt avhenger av hvor stor lønnspotten er og hvor enige arbeidsgiver og organisasjonene er i kravet. Virkningsdatoen for oppgjøret vil variere fra år til år.

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag - 2.5.3 - forhandlinger

(Gå til toppen av siden)
Lønnsforhandlinger på ulike særgrunnlag er hjemlet i Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3. Disse forhandlingene kan foregå hele året. Sjekk med din lokale tillitsvalgte når disse forhandlingene foregår i din virksomhet, og eventuelt hvilke frister du har til å sende inn krav. Arbeidsgiver eller Utdanningsforbundet kan kreve å forhandle ny lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

For å kunne fremme lønnskrav må du oppfylle ett av følgende vilkår:

  • Hatt en vesentlig endring av arbeidsoppgaver (som kvalitativt krever noe mer enn tidligere, og som ligger på et høyere nivå)  - HTA 2.5.3,1a
  • Gjort en ekstraordinær innsats (utover det som forventes i din stilling) - HTA. 2.5.3, 2
  • Særlig vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft (for eksempel at du har fått tilbud om ny jobb).

Utdanningsforbundet fremmer 2.5.3-krav for sine medlemmer:

Krav begrunnet i ekstraordinær innsats eller rekrutteringshensyn forhandles med organisasjonene, men ved uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud. Er det andre årsaker til at du fortjener høyere lønn, må kravet tas i de årlige, lokale lønnsforhandlingene (2.5.1).

Lønn ved tilsetting

(Gå til toppen av siden)
Se også brosjyre om lønn ved tilsetting (https://www.utdanningsforbundet.no/larerhverdagen/ny-i-arbeidslivet/ny-i-jobben/)

 

Ansvarlig

Kommentar

Hovedtariffavtalen i staten m/§

Arbeidsplasstillisvalgt

Tillitsvalgte kan kreve drøfting på lønnsnivået stillingen er lyst ut med.

HTA  pkt. 2.5.6 / lokale stillingsstruktur

Søker, tillitsvalgte skal gi råd og veiledning hvis medlemmer tar kontakt i forbindelse med lønn ved tilsetting.

Søker og arbeidsgiver kan forhandle lønn innenfor de alternativer som står i utlysningen. Søker kan i utgangspunktet ikke forhandle på stillingskode ved ansettelse.

Utlysningsteksten

Arbeidsgiver og organisasjoner forhandler.


Arbeidsgivers siste tilbud gjelder.

HTA  pkt. 2.5.3, 2

Arbeidsgiver har ansvar, men ansatte medlem bør ta initiativ til en slik samtale hvis leder ikke gjør det.

Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer. Tillitsvalgte orienteres årlig om bruken av bestemmelsen.

HTA pkt. 2.5.5, 3

Lønn under tilsettingsforholdet

(Gå til toppen av siden)

Ansvar

Kommentar

Hovedtariffavtalen i staten m/§

Tillitsvalgte fremmer kav på vegne av medlem.

Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon) kan forhandle ny lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver. Les mer under 2.5.3. forhandlinger

HTA  pkt. 2.5.3, 1a

Arbeidsgiver har ansvar, men tillitsvalgte kan fremme krav på vegne av medlem.

Ekstraordinær innsats, varig.

Ingen tvisteløsning, ved uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud.

Man kan eventuelt trekke eller utsette kravet hvis man ikke oppnår enighet med arbeidsgiver.

HTA  pkt. 2.5.3, 2

Arbeidsgiver har ansvar, men tillitsvalgte kan fremme krav på vegne av medlem.

Ekstraordinær innsats, tidsavgrenset ekstra innsats/ansvar.

Ingen tvisteløsning, ved uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud.

Man kan eventuelt trekke eller utsette kravet hvis man ikke oppnår enighet med arbeidsgiver.

HTA pkt. 2.5.3, 2.

Arbeidsgiver.

Hvor dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn. Arbeidsgiver skal rette opp slike skjevheter i samråd med tillitsvalgte.

HTA pkt. 2.5.3, 3 og LSL § 5

Arbeidsgiver har ansvar, men tillitsvalgte kan fremme krav på vegne av medlem.

Forhandle om lønnsendringer for å beholde.

Ingen tvisteløsning, ved uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud.

Man kan eventuelt trekke eller utsette kravet hvis man ikke oppnår enighet med arbeidsgiver.

HTA pkt. 2.5.3, 2

Tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Årlige lokale forhandlinger (ansiennitet, kompetanse, innsats, endringer), lønnspolitikk.

HTA pkt. 2.5.1,

 

Pålagt overtid

HTA Fellesbestem. § 13

Arbeidsforhold

(Gå til toppen av siden)

Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon) kan forhandle ny lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver. HTA  pkt. 2.5.3, 1a

Ekstraordinær innsats, varig.

HTA  pkt. 2.5.3, 2

Ekstraordinær innsats, tidsavgrenset ekstra innsats/ansvar.

HTA pkt. 2.5.3, 2 og avtale om lønnstillegg for midlertidige lønnsoppdrag.

Likelønn, kjønnsbetinget HTA pkt. 2.5.3, 3 og LSDL § 34

Forhandle om lønnsendringer ved tilbud om ekstern stilling - for å beholde.

HTA pkt. 2.5.3, 2

Årlige lokale forhandlinger (ansiennitet, kompetanse, innsats, endringer), lønnspolitikk.

HTA pkt. 2.5.1, Lokal lønnspolitikk

Pålagt overtid

HTA Fellesbestem. § 13

Automatiske opprykk

(Gå til toppen av siden)
Justeringer i forbindelse med årlige sentrale oppgjør. Lønnsplaner/stillingskoder (SKO) - HTA: Lønnstabell, lønnsrammer

Ansiennitet i stillinger med lønnsrammer (LR) - HTA:  Lønnsrammer

Andre grunner

Arbeidsgiver

Stedfortreder, ikke forhandlingshjemmel.

HTA Fellesbestem. § 12.2

Arbeidsgiver og tillitsvalgte

Produktivitet/effektiviseringsprosjekt. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket og størrelsen på avsetningen. Partene forhandler om fordeling av avsetningen.

HTA pkt. 2.5.3.1, b

Arbeidsgiver

Minstelønnsavtaler begrunnet i utdanning, ansiennitet, praksis og tjenester.

Ikke forhandlingshjemmel.

HTA Lønnsplaner og Fellesbestemmelsene § 5

Spesielle grunner

Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon) kan forhandle ny lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

HTA  pkt. 2.5.3, 1a

Ekstraordinær innsats, varig.

HTA  pkt. 2.5.3, 2

Ekstraordinær innsats, tidsavgrenset ekstra innsats/ansvar.

HTA pkt. 2.5.3, 2 og avtale om lønnstillegg for midlertidige lønnsoppdrag.

Likelønn, kjønnsbetinget

HTA pkt. 2.5.3, 3 og LSDL § 34

Forhandle om lønnsendringer ved tilbud om ekstern stilling - for å beholde.

HTA pkt. 2.5.3, 2

Årlige lokale forhandlinger (ansiennitet, kompetanse, innsats, endringer), lønnspolitikk.

HTA pkt. 2.5.1, Lokal lønnspolitikk

Pålagt overtid

HTA Fellesbestem. § 13

Feltarbeid

Protokoll om vilkår av 2008

Sentrale avtaler og regelverk

(Gå til toppen av siden)

 Eventuelle lokale avtaler

  • Lokal lønnspolitikk
  • Avtale om seniorpolitikk
  • Stillingsstruktur