Dette mener vi om pensjon

Utdanningsforbundet jobber for at din pensjon skal være: Forutsigbar, livslang, lik for kvinner og menn og trygg og kollektiv.

Forutsigbarhet betyr at du som arbeidstaker vet at du får pensjon, og vet at din pensjon ikke er avhengig av avkastning i finansmarkedet.


Utdanningsforbundet mener at en god tjenestepensjon er en pensjon som varer livet ut. En pensjonsordning med avgrenset utbetalingsperiode vil gi dårligere økonomi jo lengre du lever.


Utdanningsforbundet mener kvinner og menn skal ha like pensjonsvilkår. Kvinner lever statistisk sett lengre enn menn og kvinner må være sikret like god pensjon som menn livet ut.


En trygg og kollektiv tjenestepensjonsordning betyr at pensjonssparingen blir forvaltet i et fellesskap. Dette står i motsetning til innskuddsordning med individuelt investeringsvalg, der den enkelte forvalter sin pensjonssparing og må opptre som forbruker i finansmarkedet.

Mann og kvinne står sammen med tekst Trygg og kollektiv.


Utdanningsforbundet vedtok følgende mål for pensjon på landsmøtet i 2015:

"kollektive, trygge og forutsigbare tjenestepensjonsordninger som varer livet ut – fortrinnsvis ytelsesbaserte ordninger som samlet sett gir et like godt ytelsesnivå for våre medlemsgrupper som dagens ordninger. I tillegg må det være mulighet til å gå av med en god tidligpensjon (AFP). Grunnlovsvernet av opptjente rettigheter må ivaretas"

Les mer


Unio vil ha et pensjonssystem som sikrer medlemmene økonomisk uavhengighet og mulighet til å videreføre levestandarden som pensjonister.

Les mer