NETTKURS: Fagfornyelsen - konsekvenser for matematikkundervisningen

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 26. okt. kl. 14:30 - 16:00
Pris

Gratis

Kursholder kommer til å fokusere på begrepet dybdelæring og dets praktiske konsekvens for klasserommet. Nettkurset er gratis, men det er begrenset antall plasser.

Målgruppe: Lærere i grunnskolen

Dette blir et nettbasert kurs
Kurset vil variere mellom forelesning, presentasjon av ulike oppgavetyper og diskusjon i grupper. Kurset er gratis, men det er begrenset antall plasser.

Kursets innhold
Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i fagfornyelsen. Det kommer en tydelig presisering av arbeidsmåter, metoder og tenkemåter i matematikk, uttrykt gjennom kjerneelementene i faget. Læreplanens ambisjon er at elever skal snakke mer matematikk, fordi det kan bidra til dybdelæring og bedre forståelse i faget.

Når undervisningen tar utgangspunkt i elevenes utforsking, stimuleres kreativiteten og øker engasjementet og den indre motivasjonen. Gjennom samtale får elevene anledning til å beskrive og forklare det de har tenkt, samt å resonnere og argumentere. Utforskingen utfordrer elevene på å lete etter mønster, finne sammenhenger og diskutere seg frem til en felles forståelse. Strategier og fremgangsmåter blir da viktigere enn løsninger.

Kurset kommer til å fokusere på hvordan samarbeid, utforsking og kommunikasjon og bruk av det matematiske språket kan bli et bærende fundament i undervisningen, og slik støtte elevenes matematiske utvikling og deres opplevde mestring i faget.

Om kursholder:
Mona Røsseland er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, avd. Bergen. Mona har bakgrunn som lærer i grunnskolen, lærebokforfatter og veileder og kursholder i matematikkundervisning. Hun har en doktorgrad i matematikkundervisning fra Universitetet i Agder. Hennes forskning er blant annet knyttet til elevers oppfattelse av egen  matematikklæring og læreres profesjonelle utvikling innen matematikkundervisning.

 

Vi tar forebehold om justering av tidspunkt og innhold. Vi bruker denne høsten til å teste ut ulike digitale kursløsninger, og i den perioden vil Utdanningsforbundets nettkurs være gratis, men for 2021 vil nettkurs også ha kursavgift.