Flere barn på blokka

Å avsette tid til å systematisere vurderingsarbeidet, bidrar til at flere barn blir sett. Det viser resultatene fra et forsknings- og utviklingsprosjekt gjennomført i to barnehager.

Høsten 2015 initierte Utdanningsforbundet et forskning- og utviklingsprosjekt om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen med barnehagen. Bakgrunnen var at vurdering er et tema som i økende grad etterspørres fra politisk nivå og eiernivå i barnehagesektoren. Nå er prosjektet ferdigstilt og oppsummert i rapporten «Flere barn på blokka».

Sentrale funn

Et sentralt funn fra prosjektet er at det å avsette tid til å systematisere vurderingsarbeidet, bidrar til at flere barn blir sett. Et annet funn er at barnehagene gjennom å studere og utvikle sitt arbeid med vurdering, har gått fra en hovedsakelig individuell til en mer kollektiv vurderingspraksis. Fra sammendraget i rapporten kan vi blant annet lese:

Tittelen på rapporten, «Flere barn på blokka», peker mot at barnehagelærerne ved flere anledninger sa at de nå hadde flere barn på blokka. Mer ble skrevet ned og dokumentert. En konklusjon er derfor at barnehagelærerne og styrerne har utviklet en mer systematisk og bevisst vurderingspraksis i barnehagene. Flere barn er «på blokka», de blir i større grad sett, vurdert og fulgt opp. Barnehagelærerne forteller også at de har utviklet et mer kritisk blikk på egen praksis og på forhold i barnehagekonteksten som kan motvirke barnas trivsel og allsidig utvikling.»

«Gjennom å jobbe systematisk med grunnlagsdiskusjoner knyttet til barnehagens arbeid med vurdering, utviklet deltakerne både egen forståelse, trygghet og eierskap til vurderingsbegrepet. Slike grunnlagsdiskusjoner tar tid og er nødvendige for å forankre arbeidet. Vår konklusjon er at å utvikle barnehagens vurderingspraksis primært handler om barnehagelærernes holdninger og kunnskaper, og sekundært om spesifikke metoder.»

Prosjekt i to barnehager

Prosjektet har vært drevet som et utviklingsprosjekt i to barnehager, som gjennom en periode på halvannet år har analysert og utvikle sitt eget vurderingsarbeid. Førstelektor Turid Thorsby Jansen har vært veileder for barnehagene under prosjektet.

Førsteamanuensisene Liv Torunn Eik (Høgskolen i Sørøst-Norge) og Gerd Sylvi Steinnes (Høgskolen i Volda) har vært ansvarlige forskere for prosjektet, og har stått for gjennomføring av gruppeintervjuer av eiere, ledere og barnehagelærere i perioden. I tillegg har de analysert de vurderingsarbeidet i lys av gjeldende styringsdokumenter og barnehagenes årsplaner.