Svar på høring av forslag til endringer i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Utdanningsforbundet støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag om å endre tidspunkt for rentebelastning av utdanningslån til første dag etter at låntakeren ikke lenger får lån og stipend.

Utdanningsforbundet mener dagens ordning må opprettholdes. For nyutdannede lærere er det vanligste tiltredelsestidspunktet for ny stilling 1. august. Dette betyr at nyutdannede lærere må skaffe seg annen inntekt i overgangsperioden mellom 15.-23. juni og 1. august. Vi vet at overgangen mellom utdanning og yrket er den mest sårbare perioden og for mange nyutdannede velger annet arbeid enn læreryrket. Utdanningsforbundet mener at dagens ordning med en rentefri periode på omtrent 14 dager kan bidra til mindre press i etableringsperioden.

Sletting av gjeld for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger. Forskriftens kapitel 10 og 11 inneholder stimuleringstiltak for at studenter skal velge å fullføre visse lærerutdanninger for ulike nivå og fag i skolen med stor mangel på lærere som fyller kompetansekravene. SSBs rapport Kompetanseprofil for lærere i videregående skole viser stor mangel på kvalifiserte yrkesfaglærere. I fag som elektro og teknikk- og industriell produksjon fyller kun omtrent 40% av programfaglærerne kompetansekravene. Strategien Yrkesfaglærerløftet er regjeringens satsning på å økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere. Utdanningsforbundet etterlyser tiltak for å rekruttere flere studenter til yrkesfaglærerutdanningene og mener at sletting av gjeld for låntakere som har fullført yrkesfaglærerutdanninger er et egnet tiltak, og ber om at yrkesfaglærere inkluderes i ordningen.