Høringssvar Forslag til endringer i barnehageloven. Innføring av lovregler om barnehagemiljø, internkontroll m.m.

Bilde: FotoWeb

Utdanningsforbundet mener et viktig tiltak for å sikre barn et godt psykososialt miljø, er å sikre dem retten til å tilhøre en barnegruppe.

GENERELLE KOMMENTARER
Forslag til lovreguleringer som kan sikre barnehagebarna et godt psykososialt barnehagemiljø ble første gang fremmet i NOU 2012: 1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene. Utdanningsforbundet forventet den gang at regjeringen skulle legge frem et helhetlig forslag til ny barnehagelov, en lov som tok utgangspunkt i barnas beste. Dette skjedde ikke, isteden har vi fått mange enkeltforslag ut på høring i løpet av de syv årene som har gått. Dette har ført til at det har vært vanskelig å se hvordan loven som helhet vil kunne sikre barnas «arbeidsmiljø».

Alle barn skal kunne oppleve at barnehagen er et trygt sted der de får utfolde seg, oppleve mestring og møte utfordringer. Et trygt barnehagemiljø er både et mål i seg selv og en forutsetning for barns lek, læring, danning og allsidige utvikling. Det er viktig at lovverket bidrar til å sikre barn et trygt og godt psykososialt miljø i barnehagen.

Gjennom hele høringsdokumentet kommer hensynet til barnets beste fram. For å kunne møte dette hensynet kreves det kunnskap om hvordan små barn utvikler seg kognitivt og sosialt, kunnskap om barns adferd og hvordan denne arter seg når barn ikke har det bra i barnehagen eller hjemme. Slik kunnskap er det barnehagelærerne er utdannet til å ha. Alle barn skal kunne oppleve sosial tilhørighet og vennskap og bli respektert som det menneske de er. I statsbudsjettet for 2020 går det fram at sektoren mangler over 4 000 årsverk for å oppfylle barnehagelærernormen i alle barnehager uten bruk av dispensasjon. Per desember 2018 oppfylte kun 40 pst. av barnehagene både bemanningsnormen og barnehagelærernormen uten bruk av dispensasjon. Hele 12 pst. av barnehagene oppfylte ingen av normene. Dette er alvorlig og kan føre til at barn ikke sikres et godt og trygt psykososialt barnehagemiljø. Det er også nødvendig å understreke en bekymring knyttet til at det igjen stilles nye krav til barnehagesektoren, uten at det følger ressurser med. Utdanningsforbundet mener at det aller viktigste er å sikre kompetanse hos de ansatte og nok ansatte gjennom hele barnehagedagen. Ansatte som har kompetanse til å forstå barnets og barnas situasjon, deres behov, og som møter barna ut fra det enkelte barns ståsted. Dette er viktig med tanke på å arbeide forebyggende, men også med tanke på mulige konsekvenser ved merarbeidet de nye lovforslagene vil utløse.