Forslag til nye læreplaner Vg1 yrkesfag programfag

Bilde: FotoWeb

Utdanningsforbundet er representert i alle de 10 faglige rådene som har bidratt med innspill både i forarbeidet og i utvikling av Vg1-læreplaner i tett samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Generelle kommentarer

Høringssvaret tar utgangspunkt i et utvalg av tema som vi ønsker å belyse og dekker ikke hele bredden av aktuelle problemstillinger i læreplanene.

Prosessen
Utdanningsforbundet vil først takke Utdanningsdirektoratet for å ha lagt til rette for en åpen, inkluderende og omfattende prosess for utvikling av læreplaner. Innspillsrunder har gitt Skole-Norge mulighet til å vurdere ulike skisser og utkast. En slik prosess legger til rette for at profesjonen får god forståelse for grunnlaget og innholdet i fagfornyelsen og at lærere og skoleledere kan identifisere seg med og får et eierskap til de endelige læreplanene.

For Utdanningsforbundet er det likevel viktig å påpeke at det forberedende læreplanarbeidet frem mot oppstarten av Vg1- læreplangruppenes arbeid ikke har vært ideelt. Arbeidet i denne fasen la viktige premisser og føringer for læreplanarbeidet, derfor mener vi det er sterkt beklagelig at lærerprofesjonen i liten grad fikk mulighet til å medvirke. Arbeidet med fagfornyelsen kom senere i gang for yrkesfagene enn for grunnskolen og de gjennomgående fagene, og det forberedende læreplanarbeidet fikk en svært stram tidsramme. Prosessene i dette arbeidet var preget av uforsvarlige tidsplaner, uoversiktlighet og som nevnt; manglende involvering. Utdanningsforbundet beklager at vi verken fikk mulighet delta i styringsgruppa for Prosjekt nye læreplaner på yrkesfag eller medvirke i utviklingen av retningslinjer for læreplanarbeidet. Å involvere lærerprofesjonen i et slikt viktig forarbeid kunne bidratt positivt til en tydeligere sammenheng mellom verdiløftet i overordnet del og læreplanene og til å sikre ivaretakelse av elev og skoleperspektivet.