Utfordringer med dagens regelverk og behovet for styring

Utdanningsforbundet i sitt innspill til Opplæringslovutvalget: "Regelverket på skolenivå må i større grad legge rammer for og gi retning til yrkesutøvelsen og støtte opp under lærernes mulighet til å utøve nødvendig profesjonelt skjønn."

Innspillet inneholder først en overordnet vurdering av forholdet mellom lærerprofesjonens handlingsrom og skjønnsmessige lovbestemmelser – et tema som er relevant for mange kapitler i loven. Utdanningsforbundet beskriver deretter utfordringer knyttet til noen særskilte temaer:

  1. Lærerprofesjonens handlingsrom og skjønnsmessige lovbestemmelser
  2. Kompetanse
  3. Særskilt om videregående opplæring
  4. Voksnes rettigheter 
  5. Elevenes skolemiljø
  6. Samisk opplæring

Om Opplæringslovutvalget

Regjeringen har nedsatt Opplæringslovutvalget og gitt det i oppgave å se på regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Utvalget ble nedsatt 22. september 2017 og skal levere forslag til et nytt regelverk innen 1. desember 2019 (kilde: Opplæringslovutvalget.no)

Utdanningsforbundet har hentet inn innspill fra fylkeslagene og innarbeidet disse i tilbakemeldingen til Opplæringslovutvalget. I tillegg understreker forbundet at tilbakemeldingene ikke er ment å dekke hele spekteret i utfordringer som er knyttet til gjeldende regelverk, og at det forutsetter at det vil bli gitt mulighet til å gi innspill til utvalgets arbeid fortløpende:

Det pågår blant annet prosesser med stor betydning for opplæringslovutvalgets arbeid som trenger avklaring før Utdanningsforbundet kan anbefale konkrete regelendringer. For eksempel vil Utdanningsforbundets behandling av Nordahlrapporten ha betydning for våre anbefalinger til opplæringslovutvalget på dette området.

I Utdanningsforbundets skriftlige innspill til opplæringslovutvalget i mars 2018 pekte forbundet blant annet på utfordringer vedrørende forholdet mellom rammestyring og et likeverdig opplæringstilbud.

Utfordringer knyttet til profesjonens rom for skjønnsutøvelse er en del av dette bildet. Dette skriftlige innspillet har også med seg disse to overordnede perspektivene.