Representantforslag 231 S (2017-2018) om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste

Utdanningsforbundet har over tid pekt på at både lovreguleringen og finansieringen av barnehagesektoren i større grad må legge til rette for et mer likeverdig barnehagetilbud. Vi mener at utdanningssektoren skal være offentlig styrt og at offentlige midler skal komme barn og elever til gode.

Flere av forslagene som fremmes i representantforslag 231 S (2017-2018) om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste, vil bidra til å styrke den offentlige styringen og kontrollen av den samlede barnehagesektoren.

I representantforslaget blir det blant annet argumentert for en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift, for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører. Utdanningsforbundet vil peke på at private barnehager er en sentral del av det samlede barnehagetilbudet i kommunene og bidrar til et mangfold i sektoren. Samtidig er kommunen som lokal barnehagemyndighet i nasjonalt regelverk gitt et stort ansvar for å sikre kvaliteten i barnehagetilbudet, også i private barnehager. Utdanningsforbundet mener at dette ansvaret må speiles i virkemidler som sikrer kvalitet i alle barnehagene i kommunen, uavhengig av eierskap. Det er derfor av sentral betydning at sentrale kvalitetskrav bør gjelde enten det er private eller offentlige eiere, for kvaliteten varierer for mye innenfor både offentlige og private barnehager.