Representantforslag 223 S om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad

Utdanningsforbundet har i flere sammenhenger også sammen med andre krevd at denne gruppen bør få gå på videregående skole til de må forlate landet. Det handler om barns beste, og 18-åringer er fremdeles barn. Urettferdigheten som vi mener disse ungdommene blir utsatt for er meldt videre til FNs barnekomite av Forum for barnekonvensjonen, som Utdanningsforbundet er en del av, og av Barneombudet.

Barnekonvensjonens ikke-diskrimineringsartikkel

Allerede i Professor Karl Harald Søvig utredning fra 2009 Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett ble urettferdigheten påpekt. I denne utredning ble det konkludert med at de rettigheter norske barn og unge har i Norge, også må tilstås barn og unge uavhengig av deres oppholdsstatus. Blant annet ble retten til videregående opplæring drøftet med hensyn til artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering. Her konkluderer Søvig med at siden videregående opplæring etter norske forhold er en basal rettighet, så vil denne retten også omfatte ungdom med ulovlig opphold. (s. 129)

Dessverre har Søvigs vurderinger ikke blitt fulgt opp av noen regjering etter dette, men betenkningen hans finner vi igjen i Østbergs-utvalgets offentlige utredning Mangfold og mestring Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet (NOU 2010:7), hvor de tilrår at [d]et bør innføres en rett til videregående opplæring for ungdom som kommer til landet før de fyller 18 år.