Innspill til stortingsmeldingen om studentmobilitet

Utdanningsforbundet støtter regjeringens ambisjon om at minst 50 prosent av studentene skal ha deltatt på et mobilitetsopphold på mer enn tre måneder, men mener at det er en lang vei før vi kan realisere målet. Ambisjonen i denne runden bør være å nå målet om 20 prosent som er satt igjennom Bolognaprosessen.

Generelle kommentarer til arbeidet med meldingen

Det er bred enighet om at internasjonalisering er viktig både for utdanning og forskning, og vi ser at studentmobilitet er et av flere virkemidler for å styrke internasjonalt samarbeid og kvalitet i høyere utdanning.

I invitasjonen er det et uttrykt mål å få i stand en kulturendring som kan sikre at mobilitetsopphold blir en naturlig og integrert del av norsk høyere utdanning. Utdanningsforbundet mener at det er en rekke andre faktorer som må på plass for å nå dette målet. All erfaring viser at det er ressurskrevende å utvikle, vedlikeholde og videreutvikle gode samarbeidsavtaler og å kvalitetssikre studie- og praksisopphold. Det må en nøye avveining til for hvor mange samarbeidsavtaler institusjonene bør inngå. På den ene siden bør man unngå at hele kull reiser til samme institusjon samtidig, men på den andre siden er det mindre resurskrevende med færre samarbeidsinstitusjoner. Vi vet at økonomi setter begrensninger for en del studenters deltagelse på mobilitetsopphold. For mange er det å studere dyrt i utgangspunktet, og en god del utenlandske institusjoner har relativt høye skolepenger. Studentene får riktignok ekstra lån/stipend, men dette dekker ikke alltid de reelle kostnadene ved et mobilitetsopphold. Erasmus+ er en meget bra ordning, men det er behov for tilsvarende finansieringsordninger for andre deler av verden enn de som finnes i dag. I en stadig mer globalisert verden er det behov for avtaler med land både i og utenfor Europa.