Lederjuss: Når må en ledig stilling lyses ut?

To lærere går opp en trapp med ryggen til.
Når det gjelder spørsmålet om ekstern utlysning er det ulike regler i privat og offentlig sektor. Illustrasjonsfoto: Ole Walter Jacobsen

Les mer om hvilke regler som gjelder i det private og det offentlige.

Publisert 01.03.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Alle arbeidsgivere er forpliktet til å opplyse egne og innleide arbeidstakere om ledige stillinger internt på arbeidsplassen, jf. arbeidsmiljøloven § 14-1. Bakgrunnen for bestemmelsen er at deltidsansatte, midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere lettere skal kunne skaffe seg fast arbeid, arbeid på fulltid eller ansettelse på innleiestedet.

Når det gjelder spørsmålet om ekstern utlysning er det ulike regler i privat og offentlig sektor.

For kommunale skoler og barnehager er hovedregelen at alle ledige stillinger skal lyses ut eksternt. Denne hovedregelen følger ikke av en generell lovbestemmelse, men er lagt til grunn som ulovfestet rett.

Tilsvarende ulovfestet regel finnes ikke for private virksomheter.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at barnehageloven stiller krav om at en stilling som pedagogisk leder eller styrer må ha vært offentlig utlyst før en søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet kan innvilges. Det må kunne dokumenteres at barnehagen har gjort en innsats for å skaffe kvalifisert personell. Utdanningsforbundet mener dette innebærer at stillingen må ha blitt utlyst offentlig minst to ganger før en som ikke oppfyller utdanningskravet kan tilsettes. Disse kravene gjelder både for kommunale og private barnehageeiere.

Videre kan private arbeidsgivere ha forpliktet seg med henhold til prosedyrer for offentlig utlysning gjennom avtaler og reglement. Dette bør sjekkes opp før eventuell offentlig utlysning unnlates.

Hvorfor er det et krav om ekstern utlysning?

Bakgrunnen er hensynet til et åpent arbeidsmarked og at tilsetting i offentlig sektor styres av det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet som innebærer at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Som et ledd i å nå flest mulig søkere for å finne den best kvalifiserte, må stillingen som hovedregel lyses ut eksternt slik at aktuelle kandidater får muligheten til å søke eller melde sin interesse. Videre tilsier likhetshensyn at en kommune bør gi alle interesserte søkere en mulighet til å konkurrere om stillingen på like vilkår. Hvis ikke dette blir gjort, kan det skape mistanke om at det har blitt tatt usaklige hensyn i en ansettelsesprosess. For eksempel at stillingen ikke er utlyst for å kunne ansette en spesiell person som allerede jobber i kommunen.

Selv om ikke kvalifikasjonsprinsippet gjelder direkte for private barnehageeiere, vil det likevel være i den private barnehages interesse å ansette den best kvalifiserte i en stilling. Det er også slik at private barnehageeiere (for eksempel PBL og FUS) har forpliktet seg gjennom tariffavtaler til at det i første rekke skal tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner ved tilsetting. For å nå søkerne med de beste kvalifikasjonene bør derfor ledige stillinger lyses ut eksternt også i private barnehager.

Finnes det noen unntak?

Opplæringsloven § 10-4 slår fast at rektorstillinger og undervisningsstillinger som har en varighet på seks måneder eller kortere ikke må lyses ut offentlig. Dette gjelder også for mellomlederstillinger i skolen, herunder stillinger som undervisningsinspektør.

Sivilombudsmannen har også uttalt at det finnes unntak fra hovedregelen om offentlig utlysning utover de tilfellene som følger av lov og tariffbestemmelser. Det må da foretas en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle der flere momenter kan være relevante. For det første er det relevant å se på stillingens karakter og varighet. Da slik at det skal mer til for å kunne unnlate å lyse ut et lengre vikariat enn et kortere. Det skal også sterkere grunner til for å kunne unnlate å lyse ut en ledende og ettertraktet stilling, enn en stilling med lavere kvalifikasjoner. Videre er det et moment om den som er tiltenkt stillingen har konkurrert om samme eller tilsvarende stilling tidligere. I tillegg er det relevant å se på om det foreligger et akutt behov for ansettelse. Momentene representerer ikke alternative unntakstilfeller, slik at dersom ett av disse er oppfylt vil det være adgang til å unnlate å lyse ut en ledig stilling. Det må fortas en konkret helhetsvurdering av hvert tilfelle hvor hensynene bak ekstern utlysning tas med i betraktning.

Utdanningsforbundet mener at det er viktig at ledige stilling blir offentlig tilgjengelig for flest mulig søkere, og at unntaksadgangen ikke bør tolkes vidt. Det er både i barnehagene og skolenes interesse å få de best kvalifiserte søkerne inn i ledige stillinger.