Grunnbemanningsavtalen

For å få hele teksten fram, velg "Åpne alle"

For å søke i avtalen, trykk tastene Ctrl + F.

For å lukke alle paragrafer for en mer oversiktlig fremstilling, trykk på "Alle lukket".

For å åpne enkeltparagrafer, trykk på "pil ned".

GRUNNBEMANNINGSAVTALE FOR OSLO KOMMUNES BARNEHAGER

Parter i avtalen er Oslo kommune på den ene side og Fagforbundet og Utdanningsforbundet på den annen side.


Det skal være minst en ansatt pr 3 barn under tre år i barnehagen.

Det skal være minst en ansatt pr 6 barn over tre år i barnehagen.

Alle barn skal tilhøre en gruppe, avdeling eller lignende. Barnegruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Gruppene bør som hovedregel ikke overstige et antall barn som krever mer enn fire voksne i grunnbemanning. Organiseringen må ivareta barnas behov for tilknytning.


Barnehagens personale skal ha nødvendig kompetanse for å ivareta barnehagens oppgaver i henhold til lovgivningen og andre politisk vedtatte mål for barnehagen.

Formal- og realkompetanse knyttet til arbeid med barn prioriteres.

Partene viser til krav om pedagogisk bemanning fastsatt i barnehageloven med forskrifter.

Partene er enige om en målsetting om at minst halvparten av barnehagens personale skal ha barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning.

Partene er enige om en målsetting om at andelen fagarbeidere (barne- og ungdomsarbeidere eller annen relevant fagarbeiderutdanning) skal økes til opp mot en fjerdedel av de ansatte. Partene er også enige om en målsetting om at denne økningen i hovedsak bør gjøres ved å øke andelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen.

Ved vedtak om ekstra bemanning knyttet til barn med rett til spesialpedagogisk hjelp eller behov for tilrettelegging kommer disse i tillegg til ordinær bemanning.


Partene er enige om drøftinger lokalt vedrørende kompetanse- rekrutterings- og stimuleringstiltak.

Slike drøftinger bør ta utgangspunkt i barnas behov og kan blant annet omfatte:

a)      Opplæring og videreutdanning

b)      Ansvars- og myndighetsfordeling i den enkelte barnehage

c)      Disponering av personell i barnehagene


Ved sykdom eller annet fravær blant de ansatte i barnehagen bør det settes inn vikar ved behov.


Denne avtale gjøres gjeldende fra 01.01.2017 til 31.12.2018.

Så fremt avtalen ikke sies opp av en av partene med tre måneders varsel, gjelder den videre for ett år av gangen, jf arbeidstvistloven § 5 annet og tredje ledd.