Pensjonering om sommeren - 1. juli eller 1. august?

Hvis du allerede har tatt ut delvis AFP og er i ferd med å gå over til full AFP eller full alderspensjon, bør du satse på å gå av 1. august.

Selv om lærere og førskolelærere har anledning til å gå av med pensjon når som helst i kalenderåret, vil mange foretrekke å gå av ved skole- eller barnehageårets slutt. Spørsmålet blir da om man bør gå av fra 1. juli eller 1. august.

Avgang 30. juni, uten at ferien er avviklet, og dermed uten at det foretas trekk i lønnen, kan føre til at summen av inntekt og feriepenger blir for høy i forhold til den inntekten som har vært grunnlag for beregning av delvis AFP. Da vil du få krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt pensjon i året etter. Dersom du ikke har tatt ut delvis AFP, vil det for mange lønne seg å gå av med pensjon 1. juli.

Utbetaling

Ferietiden er i prinsippet ulønnet. I stedet for at lønnstrekk gjøres for den enkelte arbeidstaker når ferien faktisk avvikles, finnes det bestemmelser i den kommunale hovedtariffavtalen om at slikt trekk skal foretas i juni måned.

Dersom ferien ikke avvikles, skal det ikke foretas slikt trekk i lønn. Avvikles deler av ferien, skal trekk foretas i forhold til hvor mange feriedager som allerede er avviklet eller skal avvikles.
Feriepenger som er opptjent i 2017, og som skal kompensere bortfall av lønn når ferie avvikles i 2018, utbetales etter hovedtariffavtalen i juni måned i ferieåret (2018). Det samme gjelder feriepengene som er opptjent fra 1. januar 2018 og frem til fratreden. Pensjon utbetales fra den 1. i måneden etter at stillingen er fratrådt.

Velger man 30. juni som avgangstidspunkt, vil den totale utbetalingen for juni og juli bli:

  • Junilønn, eventuelt med fradrag for allerede avviklet ferie (herunder 60-årsferien)
  • Feriepenger opptjent i 2017 pluss feriepenger opptjent fra 1. januar –31. juli 2018.
  • Pensjon for juli

Velger man 31. juli som avgangstidspunkt, vil den totale utbetalingen for juni og juli bli:

  • Junilønn med fradrag av avviklet ferie
  • Julilønn med fradrag av avviklet ferie
  • Feriepenger opptjent i 2017 pluss feriepenger opptjent fra 1. januar –31. juli 2018.

Som nevnt innledningsvis bør de som allerede har tatt ut delvis AFP og er i ferd med å gå over til full AFP eller full alderspensjon, likevel vurdere 31. juli som avgangstidspunkt.

Avgang 30. juni, uten at ferien er avviklet, og dermed uten at det foretas trekk i lønnen, kan føre til at summen av inntekt og feriepenger blir for høy i forhold til den inntekten som har vært grunnlag for beregning av delvis AFP.

Opptjening av tjenestetid

For enkelte kan den ekstra måneden arbeidsforholdet består frem til 31. juli, ha betydning for pensjonens størrelse. Det gjelder de som ikke har opptjent full pensjon i tjenestepensjonsordningen (tjenestetid på 30 år eller mer), og som vil få sin tjenestetid forlenget ved å stå i arbeidsforhold frem til 31. juli.

Reglene er slik at den samlede tjenestetid avrundes slik at brøkdel av et år mindre enn en halv, ikke regnes med. En større brøkdel regnes som et helt år.

Melding om fratreden

Oppsigelsesfristen er for de fleste som skal gå av med pensjon, tre måneder. Det vil imidlertid ikke innebære noe praktisk problem om melding gis arbeidsgiver noe senere. Det viktige er at skolen/barnehagen i god tid får vite hvilket personale den har behov for.

Vilkårene for å få rett til AFP eller fleksibel alderspensjon tas ikke opp i denne sammenhengen. Vi nøyer oss her med å vise til Utdanningsforbundets nettsider om pensjon:
https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/pensjon/

Artikkelen stod på trykk i Utdanning 8/2018