Partnerskap i lærerutdanningene

Stortinget fastsatte som del av behandlingen av St.meld. nr. 11 (2008-2009) «Læreren Rollen og Utdanningen» at det i alle lærerutdanninger skulle etableres partnerskap med skoler, barnehager om kvalifisering av lærerstudenter, herunder også praksis, og profesjonsutvikling for lærere.

Ulike forhold har gjort at partnerskap ikke er blitt etablert på alle universiteter og høyskoler. I regjeringen Solberg I sin strategi Lærerutdanning 2025, ble partnerskap gjennom samarbeid mellom lærerutdanninger, skoler og barnehager, omtalt som lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbarnehager, igjen satt på kartet.

I disse partnerskapene skal forholdene blant annet være spesielt tilrettelagt for fou-basert praksisopplæring. Lærerutdanningsskolene og lærerutdanningsbarnehagene skal ha fagmiljø av kvalifiserte praksislærere som samarbeider tett med lærerutdanningene om praksisopplæringen, forskning- og utviklingsarbeid med formål å videreutvikle skolen, barnehagen og lærerutdanningene. I strategien står at «det skal være likeverdighet og balanse i aktørenes innflytelse på samarbeidet».

Til diskusjon

  1. Hvordan kan vi bidra til å sikre at partnerskapene gir merverdi for både skoler og barnehager og lærerutdanningene?
  2. Hvordan kan lærerutdanningsskoler, lærerutdanningsbarnehager og lærerutdanningene rigge virksomheten slik at likeverdig og balansert innflytelse på samarbeidet er mulig?
  3. Hvordan kan tillitsvalgte eller klubben jobbe for likeverdige partnerskap mellom lærerutdanningene og lærerutdanningsskoler eller lærerutdanningsbarnehager?