Det uforståelige barnet

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 21. okt. kl. 13:00 - tirsdag 16. nov. kl. 13:00
Pris

1 200,- (medlem av Utdanningsforbundet)

1 900,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Utdanningsforbundet og KLM Lahnstein følger opp arrangementet om Utenforskap, og inviterer denne høsten til en kursrekke der vi løfter fram temaet «Det uforståelige barnet». Kurset avholdes digitalt over fire ettermiddager; 21. og 28. oktober, 1. og 16. november kl. 13 til 16.

Kursholdere: Anders Landmark og Line Indrevoll Stænicke

Kurset avholdes digitalt på Zoom.
Det vil bli gjort opptak av foredragene som påmeldte deltakere kan se i etterkant.

Program

21. oktober, kl. 13.00 – 16.00
Det redde barnet
Hvordan kan vi forstå angst og engstelse hos barn? I foredraget ønsker jeg å vise betydningen av å ta hensyn til barnets subjektive opplevelsesverden og symptomenes mening. Viktigheten av å se angst symptomene i forhold til individuelle historier, forestillinger om seg selv og andre, og mestringsstrategier. Til slutt snakker jeg om hva det engstelige barnet trenger – hvordan kan vi hjelpe
Kursholder: Anders Landmark

28. oktober, kl. 13.00 – 16.00
Det sinte barnet
Hvordan kan vi forstå sinne hos barn? Sinne og aggresjon kan være et stort problem for barnet og deres omgivelser. I foredraget kommer vi inn på hvordan sinne hos barn og unge kan være uttrykk for svært ulike psykologiske og relasjonelle fenomener. Når et barn er mye sint kan vi spørre oss: er det uttrykk for manglende evne til å bearbeide inntrykk, kan det være utrygghet, har barnet en skjør selvopplevelse eller opplever barnet å være i fastlåste samspill? Kanskje er det litt av alt? Når vi tar oss tid til å forstå hva det enkelte barn er sint for i kontekst og i relasjon, åpner det opp for ulike tanker om hvordan vi kan møte det sinte barnet, ja, hvordan vi kan hjelpe.
Kursholder: Anders Landmark

1. november, kl. 13.00 – 16.00
Om ungdomstiden og selvskading
Mange ungdommer kan ha bekymringer, depressive plager og episoder med selvskading uten at dette er kjent for deres nærmeste. Utad kan de fremstå som vellykkede ungdommer med gode resultater på skolen, flinke i idrett, mange venner og ingen synlig problematferd – de omtales som snille og pliktoppfyllende. Ungdom som selvskader strever ofte med å sette ord på sine vansker. Deres destruktive atferd kan være vanskelig å forstå for andre og også for dem selv. Noen kan isolere seg sosialt, men for andre kan selvskading bli en stor del av deres identitet og selvforståelse. Et perspektiv på selvskading som fremhever atferdens individuelle budskap er viktig for å øke ungdommens selvforståelse og autonomi, og således medvirke til at en forstyrret utviklingsvei endres og en symptomdempende effekt varer over tid.
Kursholder: Line Indrevoll Stænicke

16. november, kl. 13.00 - 16.00
Tap og sorg
I Norge har flere undersøkelser vist svært stor forekomst av depressive symptomer blant barn og unge. Barn og ungdom som er triste eller i sorg, kan fremvise en eller flere symptomer – som lavt stemningsleie og søvnvansker. Imidlertid kan disse symptomene også forekommer hos de fleste barn en eller flere ganger i løpet av barndommen uten at barnet er deprimert av den grunn. Det kan være mange grunner til sorg, og barn og unge som er triste, kan vise dette på ulike måter. Tap og separasjon er en viktig del av det å utvikle seg. Men barn og unge kan også oppleve å miste en eller flere av sine nærmeste, som fører til stor sorg og fortvilelse. I foredraget beskriver jeg viktigheten av å forstå barnets symptomer i lys av dets subjektive opplevelsesverden, forestillinger om seg selv og andre, mestringsstrategier, men også barnets individuelle historie. Hva kan vi gjøre for å hjelpe det triste barnet?
Kursholder: Anders Flækøy Landmark

 

Kort om foredragsholderne:

Line Indrevoll Stänicke er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er psykologspesialist i klinisk arbeid med barn og unge, samt voksenpsykologi. Hun har arbeidet klinisk ved Ullevål universitetssykehus og Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus - og har fortsatt en stilling tilknyttet Nic Waals Institutt. Stänicke forsker på ungdom i risiko, selvskade og selvmordsproblematikk, digitalt risikoinnhold og personlighetspatologi. Hun har skrevet fagboken "Det uforståelige barnet - om å skape en sammenheng mellom den indre og ytre verden" sammen med Anders F. Landmark i 2016, og skrevet en rekke artikler og bokbidrag om ungdomsutvikling, selvskade, og psykoterapi. Line Indrevoll Stänicke, Unni Tannum Johns og Anders Flækøy Landmark har gitt ut boken "Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og ungdom" i 2021.

Anders Flækøy Landmark er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge og psykoanalytiker. Han har arbeidet klinisk med barn, ungdom og familier i 20 år, og arbeidet 15 år i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Landmark arbeider i dag på Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus og er førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er lærer og veileder ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP).  Landmark har skrevet fagboken "Det uforståelige barnet - om å skape en sammenheng mellom den indre og ytre verden" sammen med Line I. Stänicke i 2016. Anders Flækøy Landmark har skrevet fagboken  "Psykodynamisk terapi for barn". Anders Flækøy Landmark har sammen med Line Indrevoll Stänicke og Unni Tannum Johns gitt ut boken "Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og ungdom" i 2021.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.