AVLYST! Barn i vanskelige livssituasjoner - samarbeid mellom barnehage og barnevern

mar

26

2020

1000

Oslo

Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til påske.

26.03.2020 10:00:00 26.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Barn i vanskelige livssituasjoner - samarbeid mellom barnehage og barnevern Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til påske. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

I barnehagelovens kapittel 1 om Livsmestring og helse, trekkes det frem at personalet har en sentral posisjon i å fange opp barn i vanskelige livssituasjoner, og at barneverntjenesten er en sentral samarbeidspartner for barnehagen. «Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22» (KD 2017). Personalet må få kunnskap om hvordan de kan fange opp barn i vanskelige livssituasjoner, og hvordan de kan samarbeide med foreldre og med barneverntjenesten på et tidlig tidspunkt. Fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats er avgjørende for å gi barnet og foreldrene hjelp tidlig hjelp og støtte.

Om kurset
Barnehagens grunnleggende holdninger til og erfaringer med foreldresamarbeid danner grunnlag for videre samarbeid når det er behov for tverrfaglig innsats. Det er nødvendig at barnehagen og barneverntjenesten blir godt kjent med hverandres praksis. I kurset vil vi se nærmere på hvem barn i vanskelige livssituasjoner er, hvordan de kan oppdages tidligere i barnehagen, og hvordan personalet skal samarbeide med foreldre når bekymringer skal formidles og det er behov for samarbeid med barneverntjenesten. De ansattes relasjonskompetanse og samhandlingskompetanse vil være sentralt i dette arbeidet.

Mål for/innhold i kurset:
• Få kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner og ha kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid til barnets beste
• Innsikt i barnehagens- og barneverntjenestens lovverk og mandat
• Foreldresamarbeid; Den vanskelige samtalen; fra undring til bekymring- til handling
• Relasjonskompetanse hos personalet og metodikk til bruk i tverrfaglig praksis
• Tverprofesjonelt samarbeid; hvordan etablere samarbeid med andre profesjoner / etater
• Analyse av kasus og praktiske øvelser inngår som vesentlige tilnærminger i kurset

Om kursholderne:
Charlotte Johannessen er førstelektor i pedagogikk og arbeidet ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har lang erfaring fra arbeid med små barn i Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, og har spesialisering innen sped- og småbarns psykiske helse. Hun har bred erfaring fra kursvirksomhet for barnehagefeltet og lang erfaring med videreutdanninger for barnehagelærere innen tematikk barn i risiko og tverrfaglig samarbeid.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Samarbeid mellom barnehage og barnevern - til barnets beste

26. mars 2020
kl. 10:00 - 16:00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Studentmedlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076