Ny læreplan, nye tverrfaglige temaer - hva innebærer det?

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 23. sep. kl. 14:00 - tirsdag 28. sep. kl. 14:00
Påmeldingsfrist

23.09.2021

Pris

1 000,- (Ikke-medlem)

500,- (Medlem)

300,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Hvordan kan vi i praksis arbeide med de tverrfaglige temaene, inspirert av verdiene og formålene i den overordnete læreplandelen samtidig som vi knytter undervisning og læreprosesser til fagplanenes kompetansemål? Det skal vi snakke om på dette digitale kurset som holdes på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Del 1: 23. september, kl. 14.00-16.00
Del 2: 28. september, kl. 14.00-16.00


Den nye overordnete læreplandelen i LK20 legger stor vekt på dybdelæring og tverrfaglig arbeid med tre aktuelle temaer: demokrati og medborgerskap – folkehelse og livsmestring – bærekraftig utvikling. Samtidig understreker den at undervisning og læringsprosesser må bygge mer på elevenes lærelyst, kreativitet, kritiske tenkning og etisk bevissthet.

Målsetting
Dette kurset skal bidra til at deltakerne bedre forstår både sterke og svake sider ved LK20 – med hovedvekt på tverrfaglig dybdelæring knyttet til læreplanens tre tverrfaglige temaer. Men målsettingen er særlig å presentere og drøfte med deltakerne hvordan vi i praksis, i skolehverdagen, kan arbeid tematisk og metodisk med disse temaene, inspirert av verdiene og formålene i den overordnete læreplandelen samtidig som vi knytter undervisning og læreprosesser til fagplanenes kompetansemål.

Bakgrunn
Verdiene, formålene og temaene i den overordnete læreplandelen er svært ujevnt fulgt opp i fagplanenes kompetansemål. Åpenbare sammenhenger mellom de tre tverrfaglige temaene er ikke påpekt. Begreper som dybdelæring og tverrfaglighet er lite klarlagt. Og innpassingen av de tre tverrfaglige temaene i enkelte fags kompetansemål kan føre til en begrenset flerfaglighet, ikke til en mer sammenhengende og grundig tverrfaglighet.

Samtidig er det mye positivt med LK20. Vekten på tverrfaglig dybdelæring i den overordnete læreplandelen kan bidra til en mer livsnær skole — blant annet knyttet til aktuelle temaer som gjelder livsmestring og folkehelse, folkestyre og bærekraftig utvikling. Vekten på elevenes lærelyst og kreativitet, på å utvikle deres kritiske og etiske vurderingsevne — kan bety en skole med et bredere og mangfoldig elev- og kunnskapssyn.

Kurset har fem hoveddeler:
1. Ny overordnet læreplandel: styrke og svakheter
2. Demokrati og medborgerskap: Tverrfaglig dybdelæring med eksempler og oppgaver
3. Bærekraftig utvikling: Tverrfaglig dybdelæring med eksempler og oppgaver
4. Folkehelse og livsmestring: Tverrfaglig dybdelæring med eksempler og oppgaver
5. Foreløpig evaluering av LK20, utfordringer for lærerutdanning, lokalt læreplanarbeid og tverrfaglig lærersamarbeid.

Spørsmål, diskusjon og mindre oppgaver vil få plass underveis i kurset.

Kursholder
Theo Koritzinsky har nettopp kommet ut med boka Tverrfaglig dybdelæring – Om og for demokrati og medborgerskap – bærekraftig utvikling – folkehelse og livsmestring, Universitetsforlaget 2021.  Han har vært universitetslektor (UiO) i statsvitenskap og sosiologi, lærerutdanner ved Sagene lærerhøgskole og OsloMet i flere tiår – og har skrevet en rekke fag- og lærebøker for grunnskolen, videregående opplæring og høyere utdanning.