Om planleggingsdager 2019/2020

Det ble oppnådd enighet om at man prolongerer avtalen med 7 planleggingsdager for skoleåret 2019/2020.

UDFR hadde på forhånd bedt om mandat fra klubbene, og et flertall av de som gav tilbakemelding ønsket å videreføre avtalen.

Noen presiseringer ønsker partene å formidle:

  • De 7,5 timene som trengs til den ekstra planleggingsdagen skal tas fra arbeidstid på skolen. Lærerens individuelle tid skal ikke røres eller benyttes til dette.
  • De 7 dagene skal, med støtte i punkt 4A i SFS 2213, tas som hele eller halve dager. 
  • Kompensasjonen for lærerne skal være reell, dvs at man ikke har anledning til å eksempelvis "lette" arbeidsuken med 10 - 12 minutter for å finne 7,5 timer.
  • At man på kommunenivå har blitt enige om 7 planleggingsdager, skal ikke brukes som argument for å binde mer tid på skolene. Partene viser til punkt 4B og punkt 5 i SFS 2213, og understreker at man på skolenivå skal bli enige som likeverdige parter om årlig arbedstid på skolen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til lokallagskontoret v/leder, nestleder eller HTV.

Referat fra forhandlingsmøtet sendes ut til klubbene så fort det foreligger fra arbeidsgiver. 

Publisert: Publisert: 08.04.2019