Kommunevalg 2019 - hva vil partiene med skole og barnehage?

Kristiansand
Valg 2019 - hold løftene!
Kommunevalg 9. september 2019

Hva kan vi forvente av politikerne i nytt bystyre etter høstens valg når det gjelder skole og barnehage? I løpet av høsten 2018 har Utdanningsforbundet Kristiansand hatt et møte med flere politiske parti hvor vi gav våre innspill til viktige saker i innen kommunalområdet oppvekst og læring, med vekt på skole – og barnehagepolitikk, og i etterkant har vi sendt våre spørsmål skriftlig til de samme partiene. I denne saken kan du lese mer om dette og ikke minst finne ut hva partiene har svart.

Publisert: 18.06.2019

Utdanningsforbundet i Kristiansand opplever stadig oftere at styrere i barnehager og rektorer på skoler uttrykker at budsjettet er for stamt og at de opplever å måtte gjøre kutt på skolene som går ut over tilbudet elevene har krav på. Det er derfor gledelig å se at Kristelig folkeparti, Senterpartiet, Veneste, Rødt, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet i neste fireårsperiode går inn for å ikke redusere budsjettramma til Utdanning og oppvekst. De samme partiene vil også gå inn for at budsjettramma økes for hvert år. Rødt uttaler at dette er etter behov. Miljøpartiet de grønne svarer at de ikke kan garantere og Høyre har ikke besvart.

Utdanningsforbundet Kristiansand har i løpet av høsten 2018 hatt en samtale med de fleste politiske partiene, og i etterkant stilt 12 spørsmål skriftlig. Vi har beklageligvis ikke fått svar fra alle. Svarene partiene gir på noen av sakene som er viktige for lokallaget Kristiansand, gir grunnlag for optimisme.

Et overveldende flertall av partiene vil jobbe for at det blir innført en pedagognorm på minst 50 % i de kommunale barnehagene i neste periode (2019-2023). Den statlige normen, som ble gjort gjeldende høsten 2018, tilsier en pedagogtetthet på 43 %. For Utdanningsforbundet har det lenge vært et mål at minst halvparten av pedagogene skal være barnehagelærere, fordi vi mener at pedagogisk kompetanse er helt avgjørende for å gi barnehagebarn et godt nok tilbud. Alle partiene svarer at de ikke vil jobbe for dette, mens Fremskrittspartiet svarer at «ikke er avklart i programmet. Det vil si vi ikke har tatt stilling til spørsmålet». Høyre ønsket ikke svare. Når det gjelder spørsmålet om å se bemannings- og pedagognorm i sammenheng med barnehagens åpningstid. Svarere fordeler seg på samme måte på dette spørsmålet.

Et stort flertall vil også jobbe for at elever i Kristiansandskolen har en kvalifisert lærer i alle fag i skolen, også i de praktisk-estetiske fagene. Dette er fag som Utdanningsforbundet opplever har blitt prioritert ned de siste årene til fordel for mer teoretisk rettede fag. Her er det bare Fremskrittspartiet som ikke har tatt stilling til spørsmålet, og Høyre som ikke har svart.  

I spørsmålet som handler om å verne om og styrke enhetsskolen og holde andelen private skoler på dagens nivå ser vi at partiene er delt langs de tradisjonelle skillelinjene. Partiene på venstresiden vil unngå etablering av privatskoler, mens partiene i sentrum og på høyresiden går imot slike tiltak.

En samlet oversikt over hva partiene har svart, kan du se i feltet ved siden av artikkelen. (PDF vedlegg)