Dette mener Rødt om lærertetthet

Rødts logo

Her er Rødts løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Lærertetthet i skolen

Rødt vil ha følgende maksgrenser for klassestørrelser:

  • I grunnskolen skal det være maksimalt 20 elever i hver klasse. I første klasse skal det være to lærere i alle timer når det er mer enn 15 elever.
  • På videregående skal det være maksimalt 20 elever på studieforberedende linjer og maksimalt 12 elever på yrkesfaglige linjer.

Rødt skriver også at «Skolene må ha lærerressurser utover et minimum, sånn at det raskt kan settes i gang tiltak for elever som trenger ekstra hjelp i kortere eller lengre perioder».

I tillegg står det i programmet at «Mindre klasser og større voksentetthet er et viktig tiltak for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø og for å ta tak i mobbeproblematikk».

Lærertetthet i barnehagen

Rødt vil stille enda høyere krav til hvor mange barnehagelærere det skal være i barnehagen enn det Øie-utvalget gjorde. Partiet skriver følgende:

  • Forskrift om norm for pedagogisk bemanning må endres til at det skal være en pedagogisk leder per 10–12 barn når barna er over tre år, og en pedagogisk leder per 4–6 barn når barna er under 3 år.

Til sammenligning var Øie-utvalgets anbefaling én barnehagelærer per seks barn under tre år og én barnehagelærer per 12 barn over tre år.

Utdanningsforbundet har til nå jobbet for en norm på nivå med denne anbefalingen fra Øie-utvalget, men en høyere andel er ønskelig på sikt.

En god bemanning er en forutsetning for at en forsterket barnehagelærernorm skal fungere godt, og om den generelle bemanningen skriver Rødt følgende:

  • Det må innføres en nasjonal bemanningsnorm med maksimalt to barn under ett år-, tre små- eller fem store barn per ansatt.
  • Bemanningsnormen skal også gjelde ved fravær blant det faste personalet. Det innebærer et lovpålegg om å skaffe vikar ved behov. En bemanningsnorm må knyttes opp til en daglig åpningstid på 9 timer.

Barnehager som har åpent lenger enn 9 timer skal ha ytterligere bemanning, som tilsvarer det normen gir innenfor 9 timers åpningstid.