Dette mener Ap om lærertetthet

Her er Arbeiderpartiets løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Lærertetthet i skolen

Arbeiderpartiet går inn for en lærertetthetsnorm, i første omgang for 1–4. klasse. I tillegg inneholder programmet løfter som vil innebære behov for flere lærere mange steder om de skal innfris.

Konkrete punkter/løfter:

  • Ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov i varetas. Bemanningsnormen skal i første omgang være fra 1. til 4.klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn
  • Innføre en garanti der elever under et definert minstenivå i lesing og regning får et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring og annen oppfølging
  • Sørge for at spesialundervisning startes så raskt som mulig. Forsterket opplæring skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon
  • Sørge for at alle skoler gir støtte- og intensivundervisning for elever som ikke har god nok faglig utvikling

Lærertetthet i barnehagen

Arbeiderpartiet har lyttet til lærerprofesjonen og går inn for en barnehagelærernorm på 50 prosent i barnehagene.

Konkrete punkter/ løfter:

  • Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne med relevant kompetanse i barnehagen. Halvparten av de som jobber i barnehagen, skal være barnehagelærere, og vi vil ansette flere barne- og ungdomsarbeidere.