Derfor skal elevene ha kvalifiserte lærere

Lærerne er blant de viktigste personene i elevenes liv, og alle elever fortjener gode lærere.

Gjennom undervisning, dannelse og omsorg skal lærerne bidra til at elevene lærer mye og utvikler seg til det beste for seg selv og for det samfunnet de er en del av. Å være lærer innebærer et stort ansvar. Lærernes kunnskapsgrunnlag er derfor sammensatt og komplekst, og fag, didaktikk og pedagogikk er nært bundet sammen.

Lærerutdanningene er med andre ord krevende. Det finnes mange ulike lærerutdanninger. Alle skal ruste lærerne til å gi elevene en best mulig utdanning. Grovt sett kan vi dele lærerens kompetanse inn i seks kategorier, som utgjør kjernen i lærernes utdanning:

1. Fagkompetanse

En lærer må kunne fagene han eller hun skal undervise i, derfor har utdannede lærere en forskningsbasert fordypning i fagene, noe som blant annet gjør dem friere og tryggere i formidlingen. I tillegg tar svært mange lærere etter- og videreutdanning for å holde seg oppdatert i fagene de underviser i.

2. Pedagogisk kompetanse

Lærerutdanningen er en pedagogisk utdanning. Lærere må kunne mye om barn og unges utvikling og oppvekst, og kunne ta hensyn til både det spesielle og det som er felles for alle barn og unge i Norge. De må vite hvordan de ulike elevene lærer og hva som motiverer. Lærere har lært hvordan man planlegger, gjennomfører og vurderer undervisning slik at den treffer elevene godt. For å gjøre en god jobb må man ha innsikt i skolens oppgaver, mandat og formål. Det gir lærerutdanningen.

3. Didaktisk kompetanse

I tillegg til å kunne fagene, må en god lærer legge til rette for at alle elever, uansett forutsetninger, lærer fagene best mulig. Da må man ha lært å analysere elevenes forutsetninger og behov - og deretter kunne velge tilpasset innhold, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer. Lærere skal planlegge undervisningen i tråd med lover, forskrifter og læreplanverket for skolen. De må vite hvordan de skal ivareta alle, både elever med særlige utfordringer og elever som mestrer mer enn det som er forventet.

4. Relasjonell kompetanse

Læreren må se og kjenne hver enkelt av sine elever, hvem de er, deres interesser, hvordan de trives og hva som er deres læreforutsetninger. De skal kunne inspirere elevene, gi dem mestringsopplevelser og gi dem tro på seg selv. Derfor har lærerne lært hvordan de kan bygge gode relasjoner til elevene sine, men også til foreldrene, til kollegaene og til andre som har ansvar for elevenes oppvekstmiljø. De skal vite hvordan de kan støtte elevene best mulig – og forstå hvordan elevene har det sammen, for blant annet å forebygge og avdekke mobbing. Læreren skal kunne legge til rette for gode læringsmiljøer, vise omsorg for hver enkelt elev og stimulere deres lærelyst.

5. Endrings- og utviklingskompetanse

Å være lærer betyr at man må være åpen for forandring og nytenkning. Samfunnet er i kontinuerlig endring og barns og unges oppvekstsvilkår endres samtidig. En relevant og aktuell skole må derfor hele tiden fornyes. Gjennom lærerutdanningen får lærerne en forskningsbasert endrings- og utviklingskompetanse som gjør at de stadig kan fornye virksomheten i skolen.

6. Profesjonsetisk kompetanse

Lærere setter spor i barn og unges liv. De arbeider med livsprosjekt i emning. Alvoret i dette kan knapt overdrives. Derfor trenger lærerne etisk kompetanse. De må ha innsikt i egne holdninger og å kunne vurdere læringssituasjonene i lys av de grunnleggende verdiene opplæringen bygger på. En lærers arbeid kjennetegnes av at det må tas hundrevis av små og store valg hver eneste dag, valg som på ulike måter får betydning for elever, foreldre og/eller kollegaer. Dette er ofte valg som er motsetningsfulle og som ikke har en fasit. Gjennom lærerutdanningen har lærerne arbeidet med å utvikle sin profesjonsetiske kompetanse, de har jobbet med egne holdninger og fått trening i hvordan man håndterer ulike etiske dilemmaer.

Derfor skal yrkesfagelever ha yrkesfaglærere

Nærmere halvparten av elevene i videregående opplæring velger yrkesfag. Yrkesfaglæreren har ansvar for å gi elever opplæring som både kvalifiserer dem til å utøve et yrke og til å delta aktivt og konstruktivt i samfunnslivet.

En lærerutdannet yrkesfaglærer har både en sterk og en oppdatert kompetanse i fagene han eller hun underviser i. Dette er viktig for å kunne å gi elevene relevant opplæring. Men også for yrkesfaglærerne er de grunnleggende kompetanse i avsnittet over helt avgjørende for å gjøre en god jobb. Yrkesfaglæreren må ha pedagogisk og didaktisk kompetanse for å kunne lære bort fagene på en motiverende måte – og gi elevene kunnskapen, ferdighetene og holdningene de trenger for å utøve yrket og være gode samfunnsborgere.

Lærerutdanningene for yrkesfaglærere gir innsikt og kunnskap som er nødvendig for å best å kunne ivareta den enkelte elev og legge til rette for at alle elever, uansett forutsetninger, lærer fagene og fullfører utdanningen.

Arbeidslivet er i rask utvikling. Det utvikles nye jobber som stiller nye krav til kompetanse samtidig som eksisterende jobber forsvinner. Mange bytter jobber oftere enn før. Yrkesfaglærerne har et viktig ansvar for å gi elevene et sterkt faglig grunnlag, slik at de er rustet til å møte den raske endringstakten i arbeidslivet. Derfor må også yrkesfaglærerne få tilgang til gode etter- og videreutdanningstilbud som både gir dem oppdatering i faget og pedagogisk kompetanse til å møte nye utfordringer og endringer i skolen.