Foreløpige nøkkeltall for barnehagen 2015

Her finner du tall og statistikk om barnehagene i 2015

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra SSBs KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) per 15. mars 2016. I tillegg bygger faktaarket på Utdanningsdirektoratets åpne statistikkportal BASIL, som er hovedleverandør av data til SSB og KOSTRA. Tallene for 2015 er foreløpige tall, mens tall for foregående år er endelige tall. Reviderte og kvalitetssikrede tall for 2015 publiseres 15. juni 2016.

Antall barn per ansatt er om lag uendret fra 2014 til 2015. Utviklingen er positiv når det gjelder pedagogtettheten. Pedagogtettheten bedres både på landsbasis og i de ti største byene. Antallet årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder er fortsatt for høyt, men fallende.

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehagene i kommunen. Den beste måten å sikre strukturkvaliteten i sektoren på er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2015 hadde til sammen cirka 283 500 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det vil si vel 2 700 færre enn i 2014. Det er særlig antallet 2- og 4-åringer som har blitt redusert. Fallet må sees i sammenheng med størrelsen på barnekullene.

I 2015 var det totalt 6 086 barnehager, hvorav 3 251 private, 2 820 kommunale og 15 fylkeskommunale eller statlige. Dette er en nedgang på i overkant av 100 barnehager fra 2014. Antallet barnehager har falt de siste årene.

Dekningsgraden for 1–2-åringer har økt med 0,6 prosentpoeng fra 2014. Dekningsgraden for 3–5-åringer har vært stabil på om lag 96 prosent i mange år. Dekningsgraden for 1–5-åringer varierer fra under 75 prosent i noen kommuner, til opp mot 100 prosent i andre.

Tabell 1: Andelen barn med barnehageplass. Prosent

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Andel barn 1–2 år med barnehageplass

78,8

79,5

80,2

79,8

80,1

80,7

Andel barn 3–5 år med barnehageplass

96,5

96,5

96,6

96,5

96,6

96,6Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2015 hadde 94,3 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 1,0 prosentpoeng sammenlignet med 2015. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel relativt små og har blitt mindre over tid.

Tabell 2: andel barn i barnehager, gjennomsnitt alle kommuner. Prosent

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Andel barn i barnehage med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke

87,1

88,5

90,3

92,1

93,3

94,3

Pedagoger, ansatte og årsverk

Det var samlet sett 93 960 ansatte i barnehager som til sammen utførte cirka 74 634 årsverk i 2015. Dette er nesten uendret fra 2014. 

Andelen barnehagelærere

Andelen barnehagelærere har steget svakt de siste årene. Det er regionale og lokale variasjoner i andelen barnehagelærere i både private og kommunale barnehager, som fra over 40 prosent i Bergen og Trondheim, til drøyt 30 prosent i Bærum. Det er en noe høyere andel barnehagelærere i kommunale barnehager enn i private, men denne forskjellen har blitt mindre de siste årene.

Tabell 3: Andel barnehagelærere og dispensasjoner

Alle barnehager

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Barnehagelærere i alt

27 994

28 746

30 371

31 526

32 407

33 886

Ansatte i alt

87 361

88 781

91 197

93 530

93 764

93 960

Andel barnehagelærere

32,0

32,4

33,3

33,7

34,6

36,1

Årsverk på dispensasjon

3 411

3 444

3 367

2 979

2241

1673


SSB publiserer ikke lenger antall dispensasjoner, men årsverk til styrere og pedagogiske ledere på dispensasjon fra utdanningskravet. Tallene for 2015 viser en klar nedgang i antall årsverk på dispensasjoner fra 2014.
Pedagogtetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. SSB beregner derfor et mål kalt «korrigerte oppholdstimer». Her multipliseres antallet barn under 3 år med faktoren 2, antallet 3-åringer med faktoren 1,5, mens de over 3 år med faktoren 1. Omregnet til oppholdstid lik 45 timer per uke i 48 uker per år, gir dette grunnlaget for å beregne pedagogtettheten. Pedagogtetthet er lik summen av korrigerte oppholdstimer delt på alle pedagoger med barnehagelærerutdanning.

Tabell 4: Pedagogtetthet

Pedagogtetthet

2011

2012

2013

2014

2015

Hele landet

 14,1

13,3

12,9

12,6

11,9

Fredrikstad

 12,9

12,4

11,3

12,0

11,4

Bærum

 16,2

15,6

15,3

14,0

12,8

Oslo kommune

 17,2

15,9

15,4

14,7

14,0

Drammen

 15,2

14,3

13,3

13,3

12,1

Kristiansand

 11,9

11,5

11,2

11,6

11,0

Sandnes

 19,0

15,9

15,1

14,4

13,1

Stavanger

 15,3

15,9

15,1

13,7

13,2

Bergen

 12,2

11,9

11,0

11,4

11,0

Trondheim

 11,6

11,1

10,9

10,7

10,4

Tromsø

 12,6

11,8

11,5

11,5

11,4


Det er store forskjeller i pedagogtettheten mellom ulike kommuner og mellom barnehager i samme kommune. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør pedagogtettheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Tabell 5: Bemanningstetthet

Barn per ansatt                    

2011

2012

2013

2014

2015

Hele landet

6,3

6,1

6,1

6,1

6,0

Fredrikstad

6,5

6,5

6,4

6,3

6,3

Bærum

6,0

6,0

6,1

6,0

6,0

Oslo kommune

6,1

6,1

6,1

6,1

6,0

Drammen

6,5

6,5

6,4

6,4

6,3

Kristiansand

6,3

6,5

6,3

6,3

6,2

Sandnes

6,4

6,3

6,4

6,3

6,2

Stavanger

6,0

6,1

6,0

5,8

5,9

Bergen

6,2

6,3

6,2

6,3

6,1

Trondheim

6,4

6,4

6,3

6,2

6,2

Tromsø

6,3

6,2

6,2

6,0

6,1


Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til basisvirksomhet. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i pedagogtettheten. Bemanningstettheten er jevnt over noe lavere i private barnehager. Enkelte kommuner med relativ god barnehagelærerdekning har dårligere bemanningstetthet.

Store forskjeller i kostnader per barn

Tabell 6: Kostnader per barn i kommunale barnehager

Kostnad per barn

2011

2012

2013

2014

2015

Hele landet

 173 853

 176 514

 177 308

 183 264

 181 520

Fredrikstad

 184 748

 192 844

 181 857

 188 752

 185 202

Bærum

 174 797

 170 672

 181 060

 179 460

 183 450

Oslo kommune

 198 752

 187 358

 199 622

 201 697

 200 614

Drammen

 165 175

 166 439

 162 929

 165 939

 190 675

Kristiansand

 173 332

 176 939

 178 674

 177 472

 181 677

Sandnes

 167 726

 175 159

 171 475

 178 609

 173 991

Stavanger

 175 981

 183 974

 187 572

 206 295

 192 547

Bergen

 198 007

 199 326

 201 355

 204 144

 204 094

Trondheim

 174 926

 179 385

 176 112

 180 169

 182 817

Tromsø

 174 165

 175 538

 181 074

 190 886

 188 119


Tallene i tabell 6 er justert for lønns- og prisvekst i kommunene. Kostnadene per barn i barnehage har falt noe fra 2014, etter å ha økt gradvis i flere år. Det er store forskjeller mellom kommuner i hvor mye det koster per barn i kommunale barnehager, kostnadene varier fra under 140 000 kroner per barn i noen kommuner, til over 240 000 i andre.

Det fortsatt langt igjen til en tilfredsstillende ressurssituasjon i hele landet. Det er store utfordringer med både rekruttering og bemanning mange steder i landet og det er langt fram til Utdanningsforbundets krav om en barnehagelærernorm på minst 50 prosent.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.

Kilder