Etikk i profesjonell praksis: Et følgeforskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform.

I 2012 vedtok landsmøtet i Utdanningsforbundet at forbundets arbeid med profesjonsetikk i landsmøteperioden 2012–2015 skulle evalueres.

Les Etikk i profesjonell praksis. HiØ-rapport 2015:5

Hensikten med evalueringen, i form av følgeforskning, var å få et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for videreutvikling av arbeidet, både med profesjonsetikk generelt og for å gjøre lærerprofesjonens etiske plattform kjent inn i neste landsmøteperiode (2016–2019).

En gruppe forskere fra Høgskolen i Østfold fulgte arbeidet, og gir i sluttrapporten fra følgeforskerprosjektet en rekke konkrete råd til Utdanningsforbundet for veien videre.

Følgeforskningsprosjektet startet 1. februar 2014 og ble avsluttet 20. juni 2015. Prosjektet har vært organisert som et samarbeid mellom fem forskere ved Høgskolen i Østfold og Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Gruppen har vært sammensatt av forskere med forsker- og undervisningskompetanse fra fagfeltene pedagogikk, religionsvitenskap, religionspedagogikk og etikk rettet mot barnehage- og skolefeltet. I tillegg har alle fem lang erfaring fra skole eller barnehage og lærerutdanning.

Prosjektleder for prosjektet har vært førsteamanuensis Hilde W. Afdal ved Høgskolen i Østfold / Universitetet i Oslo.