Et blikk på lærerorganisasjoners profesjonsetikk

Dette temanotatet er et bidrag i Utdanningsforbundets arbeid med å følge opp landsmøtevedtak fra 2009 om yrkesetikk.

Temanotat 5/2011: Et blikk på lærerorganisasjoners profesjonsetikk (pdf)

I temanotatet blir det gitt eksempler på profesjonsetikk slik den er å finne hos lærerorganisasjoner i henholdsvis Sverige, Finland, Danmark og Island. I tillegg omtales ”Code of ethics” slik det er fastsatt av profesjonsrådet på New Zealand, og ”Declaration on professional ethics”, vedtatt på Education International sin verdenskongress i 2004.

Avslutningsvis blir det pekt på noen likheter og forskjeller i dokumentene, samt på enkelte utfordringer Utdanningsforbundet står overfor i det videre arbeidet med å utforme og forankre en egen profesjonsetisk plattform.

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.