Spesialundervisning i kommunale grunnskoler

Faktaark  1  /  2012

Faktaarket presenterer tall for spesialundervisning (jf. Opplæringslovens § 5–1) i kommunale grunnskoler. Kilde er Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) www.wis.no/gsi.

Publisert 17.01.2012

Faktaark 2012:01. Spesialundervisning i kommunale grunnskoler (pdf)

Dette faktaarket presenterer tall for spesialundervisning (jf. Opplæringslovens §5–1) i kommunale grunnskoler. Kilde er Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) www.wis.no/gsi. GSI-data for spesialskoler er fra og med skoleåret 2011/12 inkludert i dataene for kommunale grunnskoler.

For mer informasjon, se temanotat 2/2010 Spesialundervisning – tallenes tale.

Tabell 1: Elever meldt til PPT, elever som er tilrådd spesialundervisning av PPT og antall elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak

Skoleår

Elever meldt til PPT

Elever tilrådd spesialundervisning av PPT

Elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak

2011/12

 63 806

 50 999

 50 629

2010/11

 63 370

 50 093

 49 708

2009/10

 57 493

 45 308

 46 428

2008/09

 54 094

 41 425

 42 595

2007/08

 35 225

 34 071

 39 046

 

Fra skoleåret 2007/08 til 2011/12 har det vært en økning på 11 583 elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak, noe som utgjør 29,7 prosent. Økningen i antall elever meldt til PPT i samme periode utgjør 81 prosent.

Tabell 2: Antall elever som får spesialundervisning etter enkeltvedtak fordelt på kjønn

Skoleår

Gutter

Jenter

2011/12

 34 201

 16 428

2010/11

 33 856

 15 852

2009/10

 32 020

 14 408

2008/09

 29 553

 13 042

2007/08

 27 053

 11 993

 

Det er mer enn dobbelt så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. Den prosentvise økningen i antall gutter som får spesialundervisning er på 26,4 prosent fra 2007/08 til 2011/12. I samme periode har den prosentvise økningen i antall jenter som får spesialundervisning økt med 37 prosent. Relativt sett er økningen størst for jenter.

Tabell 3: Andel elever med spesialundervisning og andel timer til spesialundervisning av totale lærertimer som gis til undervisning

Skoleår

Andel elever

Andel timer

2011/12

8,5 %

17,8 %

2010/11

8,3 %

17,5 %

2009/10

7,8 %

16,8 %

2008/09

7,1 %

16,2 %

2007/08

6,5 %

15,6 %

 

Tallene i tabell 3 viser en økning for hvert år både når det gjelder andelen elever som får spesialundervisning og andelen timer til spesialundervisning.

Tabell 4: Antall elever som får tildelt timer til spesialundervisning med undervisningspersonale – fordelt etter timer per år

Skoleår

1–75 timer

76–190 timer

191–270 timer

271 timer eller mer

76–270 timer (innsamlet til og med 2007/08)

2011/12

 3 323

 24 225

 8 855

 12 154

 -  

2010/11

 3 489

 22 923

 8 858

 11 854

 -  

2009/10

 2 982

 21 182

 8 117

 11 702

 -  

2008/09

 2 824

 18 667

 7 525

 11 296

 -  

2007/08

 2 770

 -  

 -  

 10 441

 22 750

Antall elever som får 271 timer eller mer, har økt hvert år fra 2007/08 til 2011/12.

Tabell 5: Andel elever med spesialundervisning fordelt på hovedtrinn

Skoleår

Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

1.–4.trinn

5.–7.trinn

1.–7.trinn

8.–10.trinn

Totalt

2011/12

5,5

9,7

7,3

11,1

8,5

2010/11

5,5

9,3

7,2

10,9

8,3

2009/10

5,2

8,6

6,7

10,2

7,8

2008/09

4,8

7,8

6,1

9,5

7,1

2007/08

4,2

7,0

5,5

8,9

6,5

 

Tabell 5 viser at det er elevene på de øverste trinn i grunnskolen som utgjør den største andelen av elever som får spesialundervisning. Dette har vært relativt stabilt de senere år, til tross for regjeringens målsetting om styrket begynneropplæring.

Tabell 6: Organisering av spesialundervisning. Antall elever som får spesialundervisning …

Skoleår

... hovedsakelig alene

... hovedsakelig i grupper på 2 til 5 elever

... hovedsakelig organisert på en annen måte*

2011/12

 6 972

 34 118

 9 539

2010/11

 6 887

 31 961

 -  

2009/10

 7 144

 28 530

 -  

2008/09

 7 461

 25 334

 -  

2007/08

 6 545

 21 965

 -  

*Elever i denne kategorien kan få undervisningen i større elevgrupper enn 5 elever, eller undervisningen gis i grupper/klassen som eleven tilhører.

Tabell 6 viser at det fortsatt er størst økning i antall elever som får spesialundervisningen hovedsakelig i grupper på 2 til 5 elever.

Tabell 7: Bruk av assistenter i spesialundervisningen: antall elever som får tildelt timer med assistenter som del av enkeltvedtaket

Skoleår

1–75 timer per år

76–190 timer per år

191–270 timer per år

271 timer eller mer

Sum elever som får timer med assistenter

2011/12

 868

 5 796

 3 322

 14 183

24 169

2010/11

 840

 5 674

 3 348

 14 375

24 237

2009/10

 921

 5 127

 3 684

 13 642

23 374

2008/09

 712

 4 739

 3 076

 13 274

21 801

2007/08

 940

 -  

 -  

 11 648

19 550

 

Tabell 8: Bruk av assistenter i spesialundervisningen: årstimer utført av andre enn undervisningspersonale

Skoleår

Årstimer til assistent som deltar i undervisningen

- herav årstimer med assistent som deltar i spesialundervisningen

Gjennomsnittlig antall årstimer per elev som får timer med assistent som deltar i spesialundervisningen

2011/12

 10 551 999

 7 426 400

437

2010/11

 9 798 826

 6 619 741

404

2009/10

 8 937 298

 4 968 952

382

2008/09

8 849 573

-

 

2007/08

7 966 281

-

 

 

Med assistenter mener vi assistenter som er til stede i undervisningen sammen med lærer. Personer som er ansatt som assistenter, men som faktisk underviser, regnes ikke som assistenter, men som undervisningspersonale uten godkjent utdanning for de fag/trinn de underviser på. Tallene visere at det fortsatt er et høyt antall elever som får tildelt timer med assistenter som del av enkeltvedtaket. Tallene viser også at det er en økning i antall timer som utføres av assistenter knyttet til spesialundervisningen.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.