Spesialundervisning – tallenes tale

Temanotat  2  /  2010

Spesialundervisning har vært gjenstand for omfattende skolepolitisk diskusjon gjennom flere år. Statistikken for de senere år viser en kraftig økning, både for antall enkeltvedtak og på omfanget av timeressurser til spesialundervisning.

Publisert 21.06.2010

Temanotat 2/2010: Spesialundervisning – tallenes tale (pdf)

Temanotatet Spesialundervisning – tallenes tale, stiller noen spørsmål ut fra hva tallene i statistikken sier oss om organisering av spesialundervisingen, og derigjennom hvilken skolepolitisk praksis som synes å råde.

Blant annet tyder statistikk og forskning på at målsettingen om å redusere behovet for spesialundervisning og heller satse på tilpasset opplæring ikke er omsatt i praksis.

Et temanotat er en publikasjon på mellom 10-30 sider. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.