Samarbeidsforhold og arbeidsmiljø i videregående opplæring

Faktaark  5  /  2008

Høsten 2007 gjennomførte Utdanningsforbundet en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av medlemmene i videregående opplæring. Tema for undersøkelsen var samarbeidsforhold og arbeidsmiljø.

Publisert 25.04.2008

Faktaark 2008:05. Samarbeidsforhold og arbeidsmiljø i videregående opplæring (pdf)

Dette faktaarket presenterer noen hovedfunn fra undersøkelsen. Feilmarginen i undersøkelsen er +/- 2,5 prosent. Undersøkelsen bekrefter tall fra tidligere undersøkelser, blant annet SSBs levekårsundersøkelse, som påviser et høyt konfliktnivå mellom ansatte og ledelse i videregående opplæring.

En grundigere drøfting av konfliktnivået og årsaker til samarbeidsproblemer finnes i Utdanningsforbundets Rapport 2008/1: Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i videregående opplæring.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.