Hva sier levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljøet i utdanningssektoren?

Temanotat  7  /  2007

På Utdanningsforbundets landsmøte i 2006 ble det vedtatt at Utdanningsforbundet skal styrke arbeidsmiljøarbeidet i perioden 2006 til 2009.

Publisert 18.10.2007

Temanotat 7/2007: Hva sier levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljøet i utdanningssektoren? (pdf)

For å kunne bidra med tiltak som kan bedre og sikre arbeidsmiljøet er kunnskap om arbeidsmiljøet til Utdanningsforbundets medlemmer av stor betydning.

I dette temanotatet presenteres utvalgte funn fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø fra 2006. Fokuset er på Utdanningsforbundets medlemsgrupper og funnene fra 2006 sammenlignes med tidligere levekårsundersøkelser.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.