Arbeidsmiljø i skole og barnehage

Faktaark  9  /  2006

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Utdanningsforbundet utarbeidet en kartlegging av eksisterende forskning over det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet for lærere og førskolelærere, ledere og styrere i skole og barnehage.

Publisert 13.06.2006

Faktaark 2006:09. Arbeidsmiljø i skole og barnehage (pdf)

Dette faktaarket presenterer noen av hovedfunnene som er gjort i de 54 studiene som er inkludert i bibliografien.

Bibliografien inneholder en alfabetisk oversikt over litteratursøkets resultater, mens hoveddelen består av en tematisering av funn og konklusjoner fra studiene. De fire hovedtemaene er forholdet mellom myndigheter og skoleledelse, fysisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø og mulige konsekvenser av dette. Relevante funn og resultater under hvert tema er gjengitt som sitater fra studiene de er hentet fra. Deretter følger en samlet oppsummering for funn som berører lærere, skoleledere og førskolelærere. I et sluttkapittel gir AFI noen anbefalinger med forslag til videre forskning på området. 

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.