Vold i skolen

Faktaark  9  /  2005

I dette faktaarket retter vi søkelyset på vold i skolen. Utdanningsforbundet har engasjert seg i problematikken, og har fått gjennomført en spørreundersøkelse for å få kartlagt omfanget av opplevd vold og trusler i skolen.

Publisert 11.11.2005

Faktaark 2005:09. Vold i skolen (pdf)

Som et ledd i arbeidet, fikk Norsk Respons i oppdrag i mai 2005 gjennomført en spørreundersøkelse for å få kartlagt omfanget av opplevd vold og trusler i skolen. Totalt ble 900 lærere intervjuet per telefon i et representativt utvalg av Utdanningsforbundets medlemmer i grunnskolen og videregående opplæring. I undersøkelsen ble temaet vold i skolen kategorisert etter ulike typer opplevelser: trusler, fysisk vold mot læreren, hærverk mot lærers eiendom og inngripen i voldsepisoder mellom elever eller elever og kolleger. I alt har 57 prosent av de spurte vært innblandet i en eller flere av disse fire typene opplevelser, i sin rolle som lærer i løpet av de siste fem årene. Generaliserer vi fra det representative utvalget til Utdanningsforbundets medlemmer i skoleverket, utgjør dette i underkant av 45 000 lærere.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.