Hvordan arbeide mot kommersialisering?

Hvordan kan man arbeide mot kommersialisering av utdanning? Her har vi noen enkle tips.

For å lykkes i arbeidet mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering, må alle nivåer i Utdanningsforbundet rette søkelyset på dette temaet. Vi må delta i den offentlige debatten på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å skape en opinion mot økt privatisering, kommersialisering og konkurranseutsetting. Vi må bygge allianser og samarbeide med politikere, andre ansatte i utdanningssektoren og foreldre.
For å få til dette er vi avhengig av godt skolerte tillitsvalgte og medlemmer. Det må legges til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring i alle deler av organisasjonen.
Punktene under er viktige som må justeres, suppleres og videreutvikles etter situasjonen der påvirkningsarbeidet skal gjennomføres.

 • Innhent informasjon og skaff kunnskap om situasjonen.
 • Synliggjør kunnskapen dere har om innhold og kvalitet i barnehagen og skolen og sørg for at dere er en part som blir spurt når avgjørelser skal tas.
 • Påvirke kommunepolitikere gjennom systematisk dialog
 • Tilstreb en god kommunikasjon og posisjon overfor kommunen og de folkevalgte organene.
 • Delta i den offentlige debatten for å spre argumentene våre og budskapet
 • Arbeid for at kommunene begrenser kommersielle aktører ute og velger offentlige eller ideelle tilbydere. 
 • Arbeid for at krav om at likeverdige lønns- og arbeidsvilkår blir et vilkår i anbuds- og konkurranseutsettingsprosesser.
 • Bidra til at det føres tilsyn med private barnehager og skoler 
 • Skaff alliansepartnere. For eksempel andre fagforeninger, foreldre, politiske partier.
 • Arbeidet med medlemsvekst og rekruttering av tillitsvalgte for å øke organisasjonsgraden i private barnehager og skoler.
 • Gi god skolering og støtte til tillitsvalgte i private barnehager og skoler.
 • Være en pådriver for gode og omforente medbestemmelsesprosesser i kommuner som vurderer konkurranseutsetting og privatisering av kommunale virksomheter der Utdanningsforbundet har medlemmer.